L3-banner-media

Július Fujak prednášal na University of Helsinki

Pracovník Katedry kulturológie prof. PhDr. Július Fujak, PhD., nedávno absolvoval v rámci programu Erasmus+ krátkodobý prednáškový pobyt v hlavnom meste Fínska. Prednášal doktorandom a kolegom z Department of Philosophy, History and Art/Musicology vo svetových rebríčkoch vysoko hodnotenej University of Helsinki (Helsingin yliopisto).
prof. Fujak
Prof. Július Fujak pri budove University of Helsinki.
Jeho štyri odborné prednášky sa týkali výskumu hudobnej estetiky a semiotiky (existenciálna fenomenalita hudby, vlastný alternatívny model hudobnej semiózy, reflexia semiotiky hudby Petra Faltina), ako aj vplyvu teórie na jeho hudobno-umeleckú tvorbu. Okrem iného prezentoval prítomným aj časť riešeného katedrového výskumu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989 (od minulého roka ho vedie ako zodpovedný riešiteľ), v ktorej sa zameral na slovenskú alternatívnu hudbu na prelome 20. a 21. storočia.
centrálna knižnica
Centrálna knižnica Oodi.
knižnica University of Helsinki
Interiér knižnice University of Helsinki yliopisto.
Fínski kolegovia a priatelia mu pripravili bohatý program. Zaujímavou bola návšteva elektroakustického pracoviska, v ktorom sa stretol s prof. Kaiom Lassfolkom, pričom na samotnej pôde univerzity, vrátane jej historicky vzácnych častí, profesora sprevádzal dlhoročný predseda International Association of Semiotic Studies prof. Eero Tarasti. Ten, mimochodom, prednášal na UKF v roku 2007 v rámci sympózia Convergences and Divergences of Existential Semiotics, ktoré organizoval prof. Fujak. V rámci večerného programu sa spoločne zúčastnili koncertu Fínskej filharmónie, ktorý sa pod taktovkou svetoznámej dirigentky Susanne Mälkki konal v nádhernej koncertnej sieni v Music Centre of Helsinki.
prof. Fujak s prof. Tarastim
Prof. Július Fujak s prof. Eerom Tarastim v jeho pracovni.
Potešujúcou informáciou je, že prof. Tarasti by rád opätovne nadviazal na dávnejšiu dobrú spoluprácu s našou univerzitou a recipročne by na základe pozvania prof. Fujaka mal ešte v tomto roku prednášať v rámci renomovaného vedeckého cyklu Interdisicplinárne dialógy FF UKF. Súčasťou ich spoločných rozhovorov v Helsinkách bol aj náčrt ďalšej možnej spolupráce (súvisiacej de facto aj s ocenením tradície tzv. Nitrianskej semiotickej školy), ktorá by v budúcnosti mohla vyústiť do zorganizovania svetovej konferencie International Congress on Musical Signication. Jej 16. ročník by sa mohol v období rokov 2021 – 2022 uskutočniť na našej nitrianskej univerzite.
koncertná sieň
Interiér koncertnej siene hudobného centra Helsingin musiikkitalo.
Text: Mgr. art. Michal Kočiš, FF – Katedra kulturológie
Foto: Eila Tarastiová, archív J. F.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo