L3-banner-media

Výstava Diplom 2019 v Galérii Univerzum

Výstavu magisterských diplomových prác absolventov študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s ďalšími predmetmi v akademickom roku 2018/2019 sprístupnili nedávno v Galérii Univerzum PF UKF. Už 21. ročník výstavy s názvom Diplom 2019 pripravila Katedra výtvarnej tvorby a výchovy PF UKF, koná sa pod záštitou doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty UKF.
Výstava sa realizuje ako súčasť projektu č. APVV-15-0368, jej kurátormi sú doc. Mgr. Jozef Baus a doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF UKF. Práce absolventov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy PF si môžete pozrieť v pracovných dňoch do 7. júna od 9. do 17. h.
Prezentujú činnosť katedry
Výstava podľa slov kurátorky doc. PhDr. Adriany Réckej, PhD., nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky. Ich cieľom bolo a je predstaviť výtvarnú činnosť katedry širokej kultúrnej verejnosti prostredníctvom prác študentov. Na tohtoročnej výstave sa prezentuje praktická časť záverečných magisterských prác uvedených absolventov: Bc. Krisztina Androvics, Bc. Kristína Barczi, Bc. Andrea Beňadiková, Bc. Tomáš Božek, Bc. Natália Bukovčáková, Bc. Kristína Dubeňová, Bc. Monika Homzová, Bc. Katarína Húsková, Bc. Juliána Stasová, Bc. Veronika Števanková, Bc. Alica Valašťanová a Bc. Zita Zemanová. Práce viedli pedagógovia doc. Mgr. Jozef Baus, Mgr. art. Eva Kleinová, ArtD., Mgr. Martin Kratochvil, PhD., Mgr. Bc. Jana Mináriková, ArtD., doc. akad. mal. Daniel Szalai, Mgr. art. Juraj Toman, ArtD., a Mgr. Ľubomír Zabadal, PhD. Z techník je zastúpená maľba, grafický dizajn, textilná tvorba, priestorové umenie i film.
Monika Homzová Praca 3  Juliána Stasová práca 1  Veronika Števanková práca 1  Kristína Dubeňová práca 3
Hľadanie vlastnej výtvarnej výpovede
„Úroveň ich výstupov je vysoká, ide o originálne spracovanie zadaní v kvalitnom technickom prevedení. Okrem toho, že ide o praktické výtvarné výstupy, obsahujú v sebe aj možný edukačný kontext a uplatnenie témy v edukačnom prostredí,“ zhodnotila vystavené práce doc. Adriana Récka.
„Tieto práce zároveň dokumentujú činnosť katedrových ´ateliérov´ zameraných na kresbu a maľbu, grafiku, grafický dizajn, textil, priestorové umenie a intermediálnu tvorbu. Reprezentujú umelecko-výchovný charakter študijného programu učiteľstvo výtvarného umenia KVTV PF UKF v Nitre, v rámci ktorého katedra vzdeláva a pripravuje pre prax tvorivých edukátorov, disponujúcich okrem teoretických odborných kompetencií aj praktickými výtvarnými zručnosťami v širokom spektre klasických a novodobých výtvarných disciplín.“
Doplnila, že v jednotlivých ateliéroch katedry už tradične vznikajú diplomové práce s praktickými výtvarnými výstupmi, ktorých dominantným znakom je nápaditosť, hravosť a kreativita, s úsilím reagovať na súčasné, ako aj historické kultúrno-spoločenské fenomény z rôznych aspektov, no najmä z pohľadu mladej generácie.
„Tieto výtvarné práce svedčia o hľadaní vlastnej výtvarnej výpovede, nových interpretačných možností tradičných i netradičných tém, o chuti experimentovať s umeleckými i ´neumeleckými´ materiálmi, pričom častokrát prostredníctvom uceleného cyklu mapujú a zaznamenávajú život okolo seba, resp. skúmajú svoj vlastný vnútorný svet,“ dodala doc. Récka.
Spracovala: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka pre rozvoj, celoživotné vzdelávanie a medzinárodné vzťahy PF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo