L3-banner-media

Odovzdávanie dekrétov novým docentkám

13. júna 2019 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., odovzdal dekréty dvom novým docentkám, ktoré uskutočnili habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred vedeckými radami Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty:
  • Ing. Janke Bereseckej, PhD., pracovníčke Katedry regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá obhájila habilitačnú prácu pod názvom Povedomie o značke vo vidieckom turizme. Vedecká rada Filozofickej fakulty sa na svojom zasadnutí 23. mája 2019 v tajnom hlasovaní rozhodla udeliť menovanej vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 3.2.3 masmediálne štúdiá.
  • PaedDr. Eleonóre Mendelovej, PhD., pracovníčke Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá obhájila habilitačnú prácu pod názvom Súčasná rodina v edukačnej reflexii. Vedecká rada Pedagogickej fakulty sa na svojom zasadnutí 23. mája 2019 v tajnom hlasovaní rozhodla udeliť menovanej vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 1.1.4 pedagogika.
Slávnostný akt odovzdania docentských dekrétov sa uskutočnil za prítomnosti prof. RNDr. Márie Bauerovej, PhD., prorektorky pre vedeckovýskumnú činnosť a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty.
Text: Mgr. Tímea Kamenická, R – Kancelária rektora
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo