L3-banner-media

Práce seniorov z U3V v Galérii Univerzum

Výstavu prác frekventantov a absolventov Univerzity tretieho veku (U3V) pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre otvorili v utorok 11. júna 2019 popoludní v Galérii Univerzum na Dražovskej ulici. Obdivuhodne pestrá a zaujímavá výstava, ktorá tu potrvá do 25. júna, sa realizuje v spolupráci s Katedrou techniky a informačných technológií a Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty UKF. Svoje práce predstavujú študenti a absolventi U3V študujúci vo vzdelávacích programoch dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, digitálna fotografia a kamera, ľudové remeslá a keramika.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou doc. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., prorektorky UKF pre vzdelávanie, a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty UKF. Odborným garantom výstavy je doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc., tajomníčka U3V pri UKF, kurátormi doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka PF UKF pre celoživotné vzdelávanie, a Mgr. Ján Širka, PhD., ktorí sú zároveň garantmi jednotlivých vzdelávacích programov. Prítomní boli tiež garanti ďalších programov U3V – Mgr. Miroslav Šebo, PhD., akademický sochár Jaroslav Košš a lektor Mgr. Ján Huňady.
vernisáž U3V
Mladá a aktívna myseľ
Návštevníkov aj vystavujúcich autorov privítala doc. Ľudmila Nagyová, prihovorili sa prorektorka doc. Jana Duchovičová, dekan PF doc. Gábor Pintes aj kurátorka výstavy doc. Adriana Récka.
Doc. Duchovičová pripomenula, že sa nachádzame v jubilejnom 60. roku vzdelávania na UKF a inštitúciách, ktoré jej predchádzali. Súčasťou univerzitného vzdelávania je už viac ako 25 rokov aj Univerzita tretieho veku, takže UKF má tradíciu a bohaté skúsenosti aj na úrovni seniorského vzdelávania.
„Asi nikdy nebola problematika celoživotného vzdelávania taká vypuklá, ako v posledných rokoch. Prežívanie seniorského veku nemusí byť len pasívne. A vy ste toho dôkazom, že je možné využiť ho aktívne, využiť ho na udržanie aktívnej a mladej mysle, na to, aby ste svojim deťom a vnukom ukázali, aké úžasné veci dokážete vyprodukovať. Sú to výtvory nielen manuálnej a umeleckej, ale aj intelektuálnej aktivity, o čom svedčí v tomto roku viac ako 100 absolventov U3V,“ prihovorila sa prorektorka Jana Duchovičová.
Ako na záver dodala, teší ju, že účastníci U3V pri UKF našli spôsob, ako svoju myseľ udržať mladú a aktívnu. Zároveň ju teší aj fakt, že seniori – študenti UKF svojím prístupom k životu inšpirujú aj generácie, ktorých seniorský vek ešte len čaká.
Z pozície dekana PF UKF doc. Gábor Pintes vyjadril radosť aj vďaku za to, že sa seniori v takom hojnom počte zúčastňujú vzdelávacích programov U3V pri UKF. „Som presvedčený o tom, že dôležitý je nielen ten finálny produkt, ktorý tu dnes vidíme, ale aj samotný proces, ktorým všetci účastníci U3V prešli. Držím vám palce, aby ste mali výdrž a chuť aj v ďalšom období sa vzdelávať, nachádzať možnosť sebarealizácie a zmysel v aktívnom trávení voľného času,“ povedal účastníkom U3V doc. Pintes.
Doc. Ľudmila Nagyová, tajomníčka U3V, poďakovala všetkým účastníkom seniorského vzdelávania na UKF, ale aj pedagógom, ktorí sa im nezištne a obetavo venujú.
vernisáž U3V 2
Výstava ako pestrá paleta tvorivej činnosti
Kurátorka doc. Adriana Récka zdôraznila, že U3V sa nielen v celoslovenskom, ale aj v celoeurópskom kontexte považuje za jednu z najpozitívnejších vzdelávacích činností, ktorou si seniori môžu ďalej rozvíjať kľúčové kompetencie celoživotného vzdelávania, stanovené Európskou radou ešte v roku 2006.
Na výstave, ktorá sa každoročne organizuje v júni, sa svojimi prácami aktuálne prezentujú absolventi štyroch vzdelávacích programov U3V. „Ide o veľmi pestrú paletu výsledkov tvorivej činnosti niekoľkých desiatok seniorov, vzdelávaných v rámci uvedených vzdelávacích programov, garantovaných a realizovaných katedrami Pedagogickej fakulty – Katedrou techniky a informačných technológií a Katedrou výtvarnej tvorby a výchovy,“ hovorí doc. Adriana Récka.
„Výstava je veľmi dobrým spôsobom prezentácie tvorivosti seniorov, ktorých vzdelávame. Keďže v rámci vzdelávacích programov U3V funguje 1. aj 2. stupeň, výstava sa zameriava na prezentáciu prác aktuálnych absolventov, ale dávame v nej priestor aj neabsolventom, lebo sa nám to zdá motivačné.“
Z techník je na výstave zastúpená maľba, kresba, grafika, textil, vidieť tu možno výrobky z drôtu, z ručného papiera, ovčej vlny, pedigu, dreva, glazované keramické diela i fotografie. Z motívov tu návštevník objaví portrét, krajinomaľbu, zátišia, ale aj tzv. voľnú maľbu.
Plnia si svoje sny
Kurátorku doc. Adrianu Récku vystavujúci seniori prekvapili neskutočným entuziazmom, invenciou a tvorivosťou. „Je dôležité povedať, že podľa filozofie U3V pri UKF pôsobia vo vzdelávacích programoch lektori, ktorí tieto vzdelávacie programy zabezpečujú aj v rámci denného štúdia na UKF. Aj napriek tomu, že študijné programy ľudové remeslá a keramika v dennom bakalárskom či magisterskom štúdiu neponúkame, sú tieto techniky súčasťou niektorých študijných programov, napríklad ľudové remeslá sú súčasťou výučby predškolskej elementárnej pedagogiky,“ vysvetľuje kurátorka.
„V prípade výtvarného umenia je to jednoduché – vzdelávací program U3V síce nekopíruje systém vzdelávania na dennom štúdiu, ale vo veľkej miere reflektuje výtvarné disciplíny. Výčbu v U3V zabezpečujú kolegovia, ktorí učia aj študentov v dennom štúdiu.“
Frekventantov U3V pri UKF považuje doc. Récka za veľmi tvorivých, šikovných ľudí, ktorí svojich pedagógov často inšpirujú k tomu, aby boli stále lepšími a vnímavejšími učiteľmi. Títo seniori v sebe dlho nosili túžbu vzdelávať sa v rôznych umeleckých, ale aj iných programoch U3V, no čas na splnenie svojich snov si našli až teraz, vo vyššom veku.
„Máme veľmi talentovaných ľudí, ktorí navštevujú vzdelávacie programy U3V, výstava je toho jasným dôkazom. Kvalita prác je vysoká a aj napriek tomu, že v prípade U3V nejde o akademické vzdelávanie, určite si stojíme za vysokou úrovňou kvality vzdelávania, o čom svedčia aj tieto praktické výstupy štúdia seniorov. Naozaj sa usilujeme dosiahnuť tú úroveň, ktorú zabezpečujeme v rámci vzdelávania budúcich učiteľov výtvarného umenia, aj keď z absolventov U3V nebudú učitelia tohto odboru,“ zhodnotila doc. Récka.
vernisáž U3V 3
S tortou v rukách garant vzdelávacieho programu ľudové remeslá Mgr. Ján Širka, PhD., s absolventmi U3V. FOTO: Ing. Jana Černáková
Odbornosť aj technické vybavenie
Univerzita tretieho veku pri UKF si za dlhé roky svojej existencie vyslúžila také renomé, že ju navštevujú ľudia z rôznych kútov Slovenska, nielen z Nitry či okolia. Jej vzdelávacie programy sa v kontexte celoslovenskej ponuky U3V ukazujú ako veľmi atraktívne. Podľa doc. Réckej výtvarné umenie ponúkajú aj iné univerzity, ale väčšinou iba teóriu.
„Naša U3V pri UKF je výnimočná tým, že poskytuje nielen výučbu teórie výtvarného umenia, ale aj možnosť praktickej tvorby v rámci jednotlivých disciplín. Maľovať sa síce dá aj doma, nie je problém kúpiť si farby, štetce, plátno a stojan, ale taký lept či linoryt si v domácich podmienkach len tak nespravíte. Na to treba kvalitné technické vybavenie a zároveň ovládať postup tvorby, čo si vyžaduje profesionálny dohľad. Naši frekventanti si pochvaľujú, že grafiku, priestorové, ale aj iné práce by doma bez odborných rád a patričného technického zázemia nezvládli."
U3V pri UKF aj z dôvodu ponuky praktickej umeleckej tvorby vyhľadávajú záujemcovia z celého Slovenska, v minulosti mali napríklad študenta – seniora až z Bardejova, chodia k nim účastníci z Prievidze, Partizánskeho, od Trnavy, Nových Zámkov a mnohých iných miest a regiónov. Aktuálny priemerný vek našich študentov U3V je dnes okolo 60 – 65 rokov, ale mali už aj 70-tnikov, 80-tnikov a v programe ľudové remeslá sa vzdelával aj vyše 90-ročný pán.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo