L3-banner-media

Na UKF sa stretli riešitelia projektu MoMaTrE

13. – 15. júna 2019 sa na Fakulte prírodných vied UKF konalo stretnutie medzinárodného projektu Erasmus+ MoMaTrE (Mobile Mathematical Trials in Europe, Matematické prechádzky po Európe s mobilom), číslo projektu 2017-1-DE01-KA203-003577. Riešitelia, partneri zo siedmich európskych inštitúcií, vrátane organizátorov z Katedry matematiky FPV UKF, pokračovali v intenzívnom riešení ambicióznych intelektuálnych výstupov projektu.
Program koordinuje prestížna Univerzita J. W. Goetheho, Nemecká spolková republika, ktorú na stretnutí reprezentovali prof. Matthias Ludwig, hlavný riešiteľ projektu, Iwan Gurjanow a Simone Jablonski. Z Istituto Politécnico do Porto, Portugalsko, prišli Ana Moura a Amélia Caldera a druhým partnerom z Portugalska je Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores z Lisabonu, ktorý reprezentoval renomovaný odborník na ICT a gamifikáciu prof. Pedro Santos. Za partnera zo Španielska, ktorým je Federácia španielskych učiteľov matematiky (Federación Espaňola de Sociedades de Profesores do Matématica), sa projektového stretnutia zúčastnili Caludia Lazaro a Bienvenido Espinar, z Université Claude Bernard Lyon 1, Francúzsko, prišla medzinárodne uznávaná osobnosť v teórii vyučovania matematiky a využívania ICT vo vyučovaní matematiky, prof. Christian Mercat. Partnerom projektu, ktorý nepatrí do akademického prostredia, ale je zodpovedným za tvorbu digitálnej platformy, je softvérová firma Autentk GmbH z Berlína, ktorú reprezentovali Johanes Scheerer a Miguel Ferreira.
momatre
Program projektového stretnutia riešil agendu filozofie a kompozície digitálnej platformy, tvorby a kvality matematických úloh a výstupov projektu v oblasti vzdelávania učiteľov matematiky a materiálov a metodík využiteľných v príprave študentov učiteľstva matematiky a tiež vzdelávania učiteľov matematiky z praxe.
Dôležitou témou boli dve nastávajúce aktivity s účasťou širokej vedeckej a odbornej verejnosti: školenie učiteľov matematiky z partnerských krajín, ktorí platformu MathCityMap projektu MoMaTrE využívajú, a ktoré sa bude konať v apríli 2020 v španielskej Granade, a príprava záverečnej konferencie projektu, ktorá sa bude konať v júni 2020 v meste Porto v Portugalsku.
Stretnutie riešiteľov projektu navštívil a s účastníkmi a s projektom sa bližšie zoznámil prodekan pre vedu a výskum Fakulty prírodných vied UKF prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. Pán prodekan sa informoval bližšie nielen o samotnom projekte a jeho aktivitách, ale vyzdvihol významnú aktivitu projektu, ktorou bol dvojtýždňový intenzívny program pre študentov učiteľstva na Univerzite J. W. Goetheho v marci 2019 a ktorého sa zúčastnilo aj desať študentiek z FPV a PF UKF.
momatre2
To, že projekt je veľmi úspešný, potvrdzuje i udelenie ceny nemeckej Deutsche Bank za inovatívne nápady v oblasti využívania digitálnych technológií vo vzdelávaní. Cenu získalo desať projektov z vyše tisíc prihlásených projektov z Nemeckej spolkovej republiky a slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo v máji 2019 v Berlíne.
Text: doc.PaedDr. Soňa Čeretková, PhD., zodpovedná riešiteľka projektu na UKF
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo