L3-banner-media

Dekani diskutovali o učiteľskom vzdelávaní

19. júna 2019 sa v priestoroch Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie dekanov fakúlt univerzít Slovenskej republiky pripravujúcich budúcich učiteľov, na ktorom sa za Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre zúčastnili predstavitelia všetkých štyroch zainteresovaných fakúlt. Fakultu prírodných vied UKF na stretnutí reprezentoval dekan prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekanku Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF dr. habil. PaedDr. Žofiu Bárcziovú, PhD., zastupoval prodekan RNDr. Ladislav Szekeres, PhD., dekanku Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmilu Jurovú, PhD., zastupoval prodekan doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., a za Pedagogickú fakultu UKF sa na stretnutí zúčastnil dekan doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD.
Pracovné stretnutie iniciovala doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, zároveň predsedníčka Klubu dekanov SR, v súvislosti so schváleným, no aktuálne stále diskutovaným zákonom o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý zásadným spôsobom mení súčasné legislatívne podmienky postgraduálneho vzdelávania učiteľov. Účastníci stretnutia sa však zaoberali aj ďalšími témami a otázkami, ktoré sa týkajú regionálneho školstva a vysokého školstva v oblasti učiteľského vzdelávania.
Dekani, resp. prodekani, fakúlt univerzít SR s priznanými právami uskutočňovať učiteľské študijné programy spoločne kreovali obsah vyhlásenia s vyjadrením nesúhlasu so znením zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktoré nadobudne účinnosť 1. septembra 2019, najmä v kontexte podmienok poskytovania doplňujúceho pedagogického štúdia, rozširujúceho štúdia a atestácií. Vyhlásenie bude zaslané predstaviteľom verejného a politického života a poskytnuté médiám za účelom vyvolania diskusie o smerovaní a nevyhnutnosti zabezpečenia kvalitného pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania učiteľov.
foto KD 19 06 2019
Spracovala: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., prodekanka Pedagogickej fakulty UKF
Foto: UMB v Banskej Bystrici

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo