L3-banner-media

Katedra translatológie obhájila členstvo v EMT

Začiatkom júna 2019 Katedra translatológie Filozofickej fakulty UKF obhájila svoje členstvo v európskej sieti EMT na ďalšie obdobie a naďalej tak zostáva jedinou na Slovensku (v susednej Českej republike je to iba Karlova univerzita). Pod značkou European Master's in Translation (EMT) sú združené najlepšie univerzitné pracoviská členských a vybraných nečlenských krajín Európskej únie, zabezpečujúce výučbu študijného programu prekladateľstvo (a tlmočníctvo), ktoré prešli prísnym výberom posudzovateľov pod vedením Generálneho riaditeľstva pre preklady Európskej komisie.
Ako nás informovala vedúca Katedry translatológie Mgr. Emília Perez, PhD., výberový proces je postavený na prísnych hodnotiacich kritériách. Tie kladú dôraz najmä na nastavenie študijných programov smerom k budúcemu uplatneniu v prekladateľskej praxi. „Konkrétne sú posudzované údaje o uplatnení absolventov katedry, ako aj vybrané charakteristiky katedry, vďaka ktorým program ponúka prípravu budúcich prekladateľov pre potreby prekladateľského trhu,“ vysvetľuje. „Hodnotitelia skúmajú vzdelávacie aktivity v prepojení na jednotlivé kľúčové kompetencie, personálne zabezpečenie a potenciál pracoviska s ohľadom na praktické vzdelávanie, ale i výskumné aktivity v oblasti prekladu, kontakt s prekladateľskou praxou a kľúčovými hráčmi na trhu a uznanie aktivít katedry na medzinárodnej úrovni.“
Práve v poslednej menovanej oblasti mali na katedre problém vtesnať sa pri vypĺňaní žiadosti do požadovaného rozsahu – vďaka viacerým partnerským zmluvám udržujú živý kontakt s prekladateľskou praxou, pôsobia tu pedagógovia, ktorí sú uznávanými odborníkmi nielen doma, ale aj v zahraničí, pričom mnohí z nich sú taktiež činní v prekladateľskej profesii, čo dokážu ukážkovo využiť na prakticky orientovaných seminároch.
translatologia ilustracny
Ilustračná foto: LB
Napriek tomu výsledok istý nebol. „Úprimne, obávali sme sa, ako vo výbere obstojíme, pretože v každom kole pribúdajú viaceré nové žiadosti a každý žiadateľ je po piatich rokoch posudzovaný akoby nanovo,“ hovorí vedúca katedry translatológie.
Prvýkrát sa toto pracovisko stalo členom siete EMT a dosiahlo medzinárodné uznanie i prestížne označenie logom EMT v roku 2011. V prísnom výbere nakoniec znovu obstáli aj tentokrát, a to bez vyžiadania ďalších spresnení, vysvetlení a doplňujúcich informácií.
Ako hovorí E. Perez, dostali sa tak medzi osemdesiatku top európskych programov v tomto odbore. Tento fakt je pre ňu i pre pedagógov, absolventov, pracovníkov a študentov katedry translatológie obrovskou motiváciou. „Čaká nás opäť veľa práce, pretože EMT nie je len otázkou prestíže. Je to záväzok posunúť sa ďalej, posilniť kontakt s predstaviteľmi trhu doma, ale aj v zahraničí, reagovať na zmeny v odvetví a zdokonaľovať ponúkané programy tak, aby sme našich študentov na prekladateľskú profesiu pripravili čo najlepšie,“ uzatvára.
O slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa uskutoční v októbri, vás budeme informovať.
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo