L3-banner-media

Zastúpenie UKF na slavistickej konferencii

Na Černovskej národnej univerzite Jurija Feďkoviča v ukrajinskom meste Černovce (Černivci) sa konala v dňoch 18. – 21. júna 2019 konferencia s názvom Variantnosť a kodifikácia slovanských spisovných jazykov: historické, teritoriálne, sociálne, štylistické aspekty. Konferencia bola súčasťou každoročného rokovania Komisie pre spisovné slovanské jazyky pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Za Slovenskú republiku sa na konferencii ako člen komisie zúčastnil prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF s referátom Hattalova pravopisná úprava vo vývine slovenského pravopisu. Konferenciu otvorila predsedníčka komisie prof. PhDr. Hana Gladková, CSc., z Karlovej univerzity v Prahe a rokovanie pozdravil aj rektor univerzity profesor Roman Petrišin. Prítomní boli jazykovedci z Ukrajiny, Nemecka, Srbska, Chorvátska, Bulharska, Slovinska a Česka.
Z malebného historického mesta Černovce, ktoré bolo centrom regiónu Bukovina a počas Rakúsko-Uhorska najvýchodnejším mestom ríše, nie je ďaleko do dvoch historicky významných pevností: Kamenca podolského a Chotina. Preto organizátori pripravili pre účastníkov konferencie kultúrno-historickú exkurziu s odborným výkladom.
Komisia 2019
Text a foto: PhDr. Mária Rendárová, PhD., FF – Katedra slovenského jazyka a literatúry

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo