L3-banner-media

Motivuje žiakov k tvorivej činnosti

27. júna 2019 sa v priestoroch Katedry techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre uskutočnilo zasadnutie Slovenskej komisie pre Technickú olympiádu. Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 5. – 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti nad rámec vedomostí a zručností určených školským kurikulom. Olympiádu riadi na celoštátnej úrovni Slovenská komisia, ktorá organizuje a zabezpečuje prípravu, tvorbu a recenzie súťažných úloh, riadi a usmerňuje činnosť komisií na krajskej úrovni, vyhodnocuje priebeh aktuálneho ročníka súťaže.
Zasadnutie CKTO
Členmi SK TO sú odborníci z praxe – vysokoškolskí učitelia, ako aj učitelia stredných a odborných škôl. Za vznikom Technickej olympiády stojí práve Katedra techniky a informačných technológií PF, ktorá sa aj naďalej podieľa na jej organizácii prostredníctvom doc. PaedDr. Gabriela Bánesza, PhD., doc. PaedDr. Danky Lukáčovej, PhD., a Mgr. Jána Širku, PhD.
CSKTO
V tomto školskom roku prebiehal už 9. ročník Technickej olympiády, do ktorého sa zapojilo 1381 žiakov v rámci okresných kôl súťaže. Komisia pri zhodnotení súťažného ročníka a celoštátneho kola TO v Banskej Bystrici konštatovala, že zapájanie žiakov do Technickej olympiády pozitívne hodnotia najmä technicky orientované stredné odborné školy, ktorým táto súťaž pomáha vyhľadávať technické talenty.
Text a foto: doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD., PF – Katedra techniky a informačných technológií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo