L3-banner-media

Po týždni aktivít promovali aj účastníci XXL Akadémie

Tradičnému podujatiu XXL Akadémia patril posledný júnový týždeň. Už 7. ročník vzdelávacieho projektu pre hendikepovaných pripravila na pôde našej univerzity Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra ošetrovateľstva, spolu s partnermi – Univerzitnou knižnicou UKF, Zariadením sociálnych služieb Kreatív Klasov, NSK Nitra a Mestom Nitra. Stratégiou tohto vzdelávania je odstrániť rozdiely medzi jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením a umožniť im rozvíjať svoje schopnosti v maximálnej možnej miere.
Hoci toto vzdelávanie trvá týždeň, na príprave aktivít a programu každého ročníka XXL Akadémie tím vyše 90 ľudí (pedagógov, doktorandov, študentov, iných pracovníkov UKF a dobrovoľníkov, odborníkov z praxe) pracuje takmer trištvrte roka. Ruku k dielu pridávajú aj študenti a doktorandi organizujúcej fakulty a zúčastnených katedier, účastníkom robia asistentov a pomáhajú im pri aktivitách a presunoch. Oceňujú fakt, že na vlastnej koži môžu spoznať neľahký život hendikepovaných ľudí. Popri vzdelávaní ľudí so zdravotným znevýhodnením na univerzitnej pôde týmto XXL Akadémia nadobúda aj iný rozmer a plní i ďalší cieľ.
XXL Akadémia
Po imatrikuláciách aktivity a tvorivé dielne
Týždenný program XXL Akadémie 2019 od 24. do 28. júna absolvovalo 30 účastníkov z viacerých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (z Nitry, Klasova, Zlatých Moraviec, Topoľčian) a osoby so špeciálnymi potrebami z komunity mesta Nitra. Takýchto účastníkov bolo po vlaňajších veľmi pozitívnych skúsenostiach ešte viac ako minulý rok. Do aktivít podujatia sú zainteresovaní ďalší ľudia z rodiny a širšieho okolia, preto má XXL Akadémia a tiež naša univerzita väčšia odozvu vo verejnosti.
Ako nám za organizátorov povedala PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD., z Katedry ošetrovateľstva FSVaZ UKF, každý deň sa účastníci XXL Akadémie venovali rôznym zaujímavým aktivitám. „Po pondelkových imatrikuláciách v Poradenskom a servisnom centre UKF, kde si z rúk doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., dekana FSVaZ UKF, prevzali zápisné listy a študijné výkazy, sme sa presunuli na Katedru výtvarnej tvorby a výchovy PF. Tu pre nich prodekanka PF doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., vedúca katedry PaedDr. Janka Satková, PhD., a ďalší kolegovia katedry pripravili tvorivé dielne. Niektorí modelovali z hliny, iní maľovali obrazy – vytvorili krásne, originálne diela, ktoré počas októbra plánujeme vystaviť v Galérii Univerzum,“ oboznamuje nás s aktivitami XXL Akadémie PhDr. Ľuboslava Pavelová, PhD.
„V utorok sa študenti rozdelili do dvoch skupín. Prvá v spolupráci s Turistickým informačným centrom Nitra absolvovala program Po stopách histórie mesta Nitra, počas ktorého so sprievodcom prešli Dolným mestom, zažili rôzne hry, aktivity a príbehy o Nitre, nechýbalo občerstvenie a cesta turistickým vláčikom na hrad. Tento program sa im veľmi páčil, účastníci boli veľmi vnímaví, bavilo ich to, dokonca sám sprievodca si pochvaľoval spoluprácu. Druhá skupinka menej mobilných účastníkov sa v Poradenskom a servisnom centre UKF zúčastnila aktivity Hovoríme aj bez slov, zameranej na nácvik verbálnych a neverbálnych komunikačných zručností. Podujatie viedla Mgr. Veronika Šimonová, PhD., z OZ Ticho, ktorá je absolventkou FSVaZ UKF v Nitre.“
XXL Akadémia 2
V Univerzitnej knižnici vytvorili knižku
Streda patrila podujatiu XXL rozprávka, ktorú pripravil kolektív pracovníčok Univerzitnej knižnice UKF pod vedením riaditeľky doc. PaedDr. Viery Tomkovej, PhD. UK sa do projektu XXL Akadémie zapojila už štvrtý raz. Prvý rok boli účastníci v Univerzitnej knižnici na exkurzii, druhý rok sa už zúčastnili aktivít a robili si vlastnú XXL knihu, v treťom ročníku sa UK podieľala na príprave promócií absolventov XXL Akadémie spojených s výstavou ich diel a tento rok pre nich pripravili tvorivé dielne, počas ktorých si vytvorili vlastné knižky s názvom Z rozprávky do rozprávky.
„Účastníci vzdelávania si proces vytvárania takejto knižky vyskúšali najprv spoločne na rozprávke Popoluška, kde sa naučili pracovať s textom a príslušnými obrázkami, ktoré v ňom v podobe slov chýbali a bolo ich treba správne doplniť,“ vysvetľuje doc. Viera Tomková.
„Potom rozdelení v skupinkách pod dohľadom pracovníčok Univerzitnej knižnice vytvárali svoje vlastné príbehy na rôzne témy, napríklad čo kto vie, čo všetko naše oči vidia, futbal v zoo a podobne. Sami si texty čítali a vlepovali obrázky na chýbajúce miesta. Výsledkom aktivít bola jedna veľká spoločná kniha vo formáte A3, kde je zviazaná Popoluška spolu s ich parciálnymi časťami. Za svoju časť si každý účastník urobil do knižky odtlačok vlastnej ruky ako taký originálny podpis. Každej zo spolupracujúcich organizácií zostane na pamiatku plagát s odtlačkami všetkých účastníkov podujatia.“
XXL Akadémia 3
Diplomy a darčeky
Spoznávaním rastlín a kŕmením zvierat pokračoval program vo štvrtok vo viváriu v Botanickej záhrade SPU, sprevádzala ich PhDr. Erika Krištofová, PhD. V piatok dopoludnia v Poradenskom a servisnom centre UKF účastníci absolvovali podujatie Schopnosť sebahodnotenia, ktoré viedla PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., z Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF. Účastníkom sa páčilo hovoriť o sebe, o svojom svete, o tom, čo cítia, prežívajú, o tom, ako sami seba vnímajú. Týždeň bohatý na zaujímavé vzdelávacie aktivity zavŕšila v piatok slávnostná promócia takisto v Poradenskom a servisnom centre, pri ktorej absolventi XXL Akadémie dostali diplomy a darčeky. Prevzali si ich v prítomnosti doc. PaedDr. Miroslava Tvrdoňa, PhD., prorektora pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF, dekana FSVaZ doc. PhDr. Rastislava Rosinského, PhD., PhDr. Dany Zrubcovej, PhD., prodekanky FSVaZ pre vzdelávaciu činnosť, PhDr. Andrey Solgajovej, PhD., vedúcej Katedry ošetrovateľstva FSVaZ a ďalších zástupcov univerzity, NSK a mesta Nitra. Ako prekvapenie dostali absolventi XXL Akadémie aj zmenšené A4 verzie spomínanej spoločnej knižky ako spomienku na aktivity v Univerzitnej knižnici. Keďže si UK vďaka vedeniu univerzity mohla zakúpiť potrebnú techniku na ozvučenie a premietanie, podieľala sa na príprave a organizovaní spomínaných imatrikulácií aj promócií absolventov XXL Akadémie. Slávnostný promočný obed čakal absolventov XXL Akadémie v penzióne Agroland v Klasove.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Michal Švec, JČ, Sofia Bozáňová, Sabína Čergeťová, Katedra ošetrovateľstva FSVaZ

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo