L3-banner-media

Kultúrne dedičstvo apoštolov Slovanov

Kultúrne dedičstvo apoštolov Slovanov na Sliezsku je názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v piatok 5. júla 2019 v Kláštore Milosrdných bratov (Bonifratrov) v Cieszynie na poľsko-českom pohraničí. Konferencia sa konala pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Konštantína – Cyrila a 400. výročia mučeníckej smrti sv. Melichara Grodzieckého (jedného z troch košických mučeníkov), ktorého snem Sliezskeho kraja vyhlásil za patróna roka 2019. Po privítaní a úvodných pozdravoch odzneli podnetné referáty prednášajúcich z troch navzájom susediacich krajín (Poľsko, Česká republika a Slovensko) a zároveň z troch kresťanských vierovyznaní (Katolícka cirkev, Evanjelická cirkev a. v. a Pravoslávna cirkev). Slovensko a konkrétne Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre na konferencii zastupoval doc. Ondrej Štefaňak z Filozofickej fakulty, ktorý rozprával na tému kultu košických mučeníkov na Slovensku.
Podujatie sa konalo pod patronátom Komisie pre poľsko-české a poľsko-slovenské vzťahy pri Poľskej akadémii vied (PAN), Sliezskeho kraja, Cieszyńského okresu, ako aj samotného mesta Cieszyn, v ktorom sa sv. Melichar Grodziecki narodil. Akousi pomyselnou bázou prednesených príspevkov a následných diskusií bolo úvodné vystúpenie Mons. prof. Romana Pindela, biskupa Bielsko-Żywieckej diecézy, ktorý je zároveň profesorom Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove, a úvodná prednáška Mons. prof. Jána Kopieca, biskupa Gliwickej diecézy, ktorý hovoril o dôsledkoch pôsobenia sv. Cyrila a Metoda na Sliezsku.
Po uvedených vystúpeniach nasledovali dva ucelené bloky prednášok. Prvý bol venovaný duchovnému dedičstvu sv. Konštantína – Cyrila a druhý dedičstvu sv. Melichara Grodzieckého. Vedeckú časť konferencie zakončila prehliadka kláštornej knižnice a archívu. Napokon v popoludňajších hodinách sa účastníci konferencie zišli na spoločnej modlitbe za pokoj v starobylej Rotunde sv. Mikuláša a Václava za účasti biskupov troch kresťanských tradícií: katolíckej (biskup Roman Pindel), evanjelickej (biskup Adrián Korczago) a pravoslávnej (biskup Atanáz).
Text: doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD., FF – Katedra sociológie
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo