L3-banner-media

Letná škola projektu Erasmus+ IncluSMe

Projekt Erasmus+ IncluSMe (Interkultúrne vzdelávanie v prírodovedných predmetoch a matematike) ponúkol zaujímavú príležitosť zúčastniť sa letnej školy aj trom študentkám denného doktorandského štúdia z Katedry matematiky na Fakulte prírodných vied (Lucia Vargová, Petronela Šovčíková a Kristína Bulková). Intelektuálnymi výstupmi projektu IncluSMe sú moduly vzdelávania pre budúcich učiteľov, ktoré sa zaoberajú konkrétnym obsahom a konštruktívnym prístupom k riešeniu jednej z najväčších súčasných výziev školstva v Európe: vzdelávanie pre zvyšujúci sa počet detí utečencov, ich integrácia do európskych vzdelávacích systémov a zabezpečenie stabilnej a sociálne súdržnej spoločnosti tých štátov EÚ, v ktorých najviac uvedené problémy pociťujú. Cieľom projektu je zvýšenie kvality študijných programov určených na prípravu budúcich učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov a prostredníctvom vybraných tém interkultúrneho vzdelávania posilniť sociálne a občianske kompetencie budúcich učiteľov a tiež ich vnímanie a riešenie problémov v triedach so žiakmi z kultúrne rôznorodého prostredia.
Letná škola pre budúcich učiteľov matematiky sa konala v malom kúpeľnom meste Druskininkai, ktoré leží na hraniciach Litvy s Poľskom a s Bieloruskom, v termíne od 23. júna do 4. júla 2019. Organizovaná bola pod záštitou Univerzity vo Vilniuse, pod vedením prof. Dr. Valentiny Dagiene, vedúcej Katedry informatiky Univerzity vo Vilniuse. Letnej školy sa zúčastnilo 29 študentov zo siedmich rôznych európskych krajín (Česká republika, Nórsko, Litva, Švédsko, Ukrajina, Grécko a Slovensko), ktorí sa na prednáškach, seminároch a workshopoch zoznamovali s inkluzívnou pedagogikou zameranou na obsah vzdelávania v matematike v interkultúrnom prostredí.
IncluSMe
Program letnej školy vyplýval z intelektuálnych výstupov projektu IncluSMe so všeobecným zameraním pre prírodovedné odbory a matematiku a obsah aktivít bol cielený špeciálne pre učiteľov matematiky. Účastníci letnej školy sa podrobne oboznámili s modulmi vytvorenými v rámci projektu: Úvod do kultúry a diverzity z perspektívy budúcich učiteľov matematiky a prírodovedných predmetov; Riešenie nedostatkov v matematických kompetenciách žiakov z kultúrne odlišného prostredia; Kontexty v obsahu vyučovania matematiky spojené s kultúrou; Rôzne kultúry a rôzne prístupy k uvažovaniu a k algoritmizácii v matematike; Vyučovanie matematiky v prostredí mimo školy a Hodnotenie v matematike v multikultúrnom kontexte.
Počas záverečného kolokvia každý účastník prezentoval vlastnú skúsenosť a poznatky získané z vyučovania v rámci letnej školy. Prednášky, workshopy a aktivity pre účastníkov viedli pedagógovia z partnerských inštitúcií projektu: Nemecko (Freiburg, Oliver Straser), Holandsko (Utrecht, Monica Wijers), Švédsko (Jonkoping, Jesper Boesen, Ola Nordqvist), Slovensko (Nitra, Soňa Čeretková) a Litva (Vilnius, Valentina Dagiene).
Program letnej školy ponúkol pre účastníkov aj kultúrne a spoločenské aktivity, napríklad návštevu múzea hudobného skladateľa a maliara M. K. Čiurlionisa, návštevu Múzea lesa a zaujímavé parky a pramene minerálnych vôd v okolí kúpeľného mestečka Druskininkai. Zaujímavou skúsenosťou bola návšteva strednej školy Rytas spojená s diskusiou o obsahu a metódach vyučovania matematiky s učiteľmi matematiky tejto školy. Počas bohatej diskusie boli načrtnuté možnosti spolupráce so strednými školami na Slovensku a s Katedrou matematiky FPV UKF, najmä v organizovaní tímových matematických súťaží.
Letná škola projektu Erasmus+ IncluSMe, určená budúcim učiteľom matematiky, nadviazala na obdobnú aktivitu tohto úspešného projektu určenú študentom učiteľstva prírodovedných predmetov, ktorá sa konala v júni 2018 na Karlovej univerzite v Prahe a ktorej sa zúčastnilo päť študentov FPV UKF, a tiež na konferenciu projektu IncluSMe, ktorú Katedra matematiky FPV UKF zorganizovala 28. augusta 2018.
IncluSMe Summer School
Text: Soňa Čeretková, Kristína Bulková, Petronela Šovčíková, Lucia Vargová
Foto: Valentina Dagiene

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo