L3-banner-media

Množstvo archeologických nálezov na Pustom hrade

V letných mesiacoch júl a august (od 15. júla do 9. augusta) 2019 sa uskutočnila jubilejná desiata sezóna medzinárodnej letnej školy archeológie na Pustom hrade vo Zvolene. Jej hlavným organizátorom bola Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a projekt koordinovala doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. Archeologický výskum na Pustom hrade vedie PhDr. Ján Beljak, PhD. Partnermi projektu boli Archeologický ústav SAV v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT, Mesto Zvolen a Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti v Maďarsku. Na projekte participovali aj lektori z Maďarska (Dr. Szabolcs Balász Nagy) a Nemecka (Dieter Barz).
1 začiatok výkopových prác
Začiatok výkopových prác
Účastníci projektu sa podieľali na archeologickom výskume pravekého hradiska zo záveru doby bronzovej a vrcholnostredovekého hradu NKP Pustý hrad vo Zvolene. V rámci letnej školy sa realizoval terény výskum na Hornom hrade Pustého hradu v archeologickej sonde číslo 3/2019 s rozmermi 11 × 5 m. Tá bola rozdelená na dva rovnaké sektory oddelené 1 m širokým kontrolným blokom. Od trávnatého povrchu sa postupovalo ručne až na skalné podložie, ktoré sa nachádzalo v hĺbke približne 1 m a viac od súčasného povrchu. V oboch sektoroch sa nachádzala bohatá stredoveká i praveká kultúrna vrstva s množstvom archeologických nálezov v podobe keramických črepov, zvieracích kostí a kovových predmetov. K výnimočným stredovekým nálezom patrili dve desiatky mincových plieškov pripravených na razbu falzifikátov mincí uhorských a českých kráľov, niekoľko pravých uhorských denárov kráľa Bela IV. i Ondreja III., ale aj napr. český parvus Václava II., polotovary predmetov z parohoviny i hotové kostené výrobky, železné čepele nožov, fragment podkovy i kosáka, časť strmeňa, hroty šípov s tŕňom i tuľajkou, fragmenty keramických téglikov na tavenie a mnohé iné. Ojedinelá bola bronzová nožička zvieraťa (podľa tvaru azda leva?) pravdepodobne z aquamanile, teda nádoby, ktorú používala aristokracia vo vrcholnom stredoveku na umývanie rúk pred jedlom. V stredoveku tieto nádoby bývali z hliny, alebo vzácnejšie z bronzu alebo mosadze, často zobrazovali zvieratá alebo ľudí, aj v podobe jazdcov sediacich na ich chrbte. Na Pustom hrade ide zatiaľ o prvý nález tohto typu. Nožička je zlomená tesne pod kolenom zvieraťa, pričom mohlo ísť o fragment, ktorý sa mal použiť na pretavenie a azda výrobu falzifikátov mincí.
4 kresebná dokumentácia opevnenia hradu
Kresebná dokumentácia opevnenia hradu
Z pravekých nálezov k výnimočným kusom patria bronzové tyčinky a rytou technikou zdobený kruhový šperk, zámerne prehnutý bronzový šíp, zdobené fragmenty hrncovitých nádob a šálok, ako aj drobné hlinené predmety, medzi ktorými vynikali prasleny (aj zdobený) a kompletne zachované prevŕtané hlinené koliesko s ozdobnou hranou. Tieto nálezy tu nechali prví trvalí obyvatelia Pustohradného kopca v závere doby bronzovej (okolo 1000 rokov pred Kr.), ktorí si tu postavili opevnené hradisko a využívali prírodné danosti lokality s dobrým pohľadom do Zvolenskej kotliny a jej širšieho okolia.
Medzi objavené nehnuteľné nálezy patrilo ohnisko kruhového tvaru identifikované priamo pri vnútornom líci stredovekého opevnenia hradu v severnom sektore sondy a v južnom sektore bola identifikovaná výrazná deštrukcia kvadratického tvaru zrejme podlahy/steny budovy zo záveru doby bronzovej. Opätovne sa potvrdil poznatok známy už z minulých rokov, že masívna stredoveká murovaná hradba bola založená priamo na splanírovanú pravekú vrstvu zo záveru doby bronzovej. Samotné skalné podložie malo povrch nerovný a výraznejšie členený predovšetkým v severnej časti skúmanej plochy.
Okrem vykopávok si účastníci letnej školy priamo v teréne postupne vyskúšali kresebnú dokumentáciu profilov i pôdorysu skúmaných sektorov na milimetrový papier v mierke 1:20, vyhľadávanie artefaktov pomocou preosievania vykopanej hliny, umývanie nálezov a v depozitári aj triedenie a kategorizáciu archeologických predmetov z minulých výskumov Pustého hradu.
Pustý hrad Horný hrad praveké nálezy
Praveké nálezy z Pustého hradu
V rámci letnej školy archeológie hrad 25. júla navštívil aj župan Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter v rámci otvorenia Pohronskej hradnej cesty, ktorá spája deväť hradov a ďalšie významné pamiatky pozdĺž toku Hrona od Zvolenského zámku až po opevnený kláštor benediktínov v Hronskom Beňadiku. Na Pustý hrad neprišiel s prázdnymi rukami, ale účastníkov a ďalších brigádnikov obdaroval tričkami s logom letnej školy archeológie a pohronskej hradnej cesty.
Letnú školu archeológie 2019 na Pustom hrade podporil Banskobystrický samosprávny kraj (číslo zmluvy 814/2019/ODDRF).
Text a foto: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., FF – Katedra archeológie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color