L3-banner-media

Strojovňa Potterovho ohňového stroja objavená

19. až 23. augusta 2019 realizovala Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre archeologický zisťovací výskum v rámci projektu Banské múzeum v Novej Bani. Výskum si objednalo mesto Nová Baňa a uskutočnil sa v intraviláne mesta na pozemku (na parcele KN C 553), kde sa predpokladalo ústie známej banskej šachty Althandel, v ktorej sa v novoveku ťažilo zlato. Vedúcou výskumu bola doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., a v teréne jej asistoval Mgr. Matej Styk, PhD. Výskumu sa aktívne zúčastnili členovia novobanského baníckeho spolku.
archeo geofyzikálny prieskum na ploche  archeo juhovýchodné nárožie strojovne Potterovho ohňového stroja
Geofyzikálny prieskum na ploche.               Juhovýchodné nárožie strojovne Potterovho ohňového stroja.
Šachta Althandel v Novej Bani je známa tým, že v jej areáli bol prevádzkovaný prvý parný „ohňový stroj“ na našom území. Stroj slúžil na odčerpávanie spodnej vody z baní, čím zamedzoval zatopeniu banských diel. Zostrojil a úspešne ho vyskúšal medzi rokmi 1721 – 1723 vo Viedni anglický konštruktér Isaac Potter. Keď v novembri 1723 vznikla v Novej Bani účastinná spoločnosť, ktorá si kládla za cieľ odvodniť miestne bane a ťažiť v nich zlato a striebro, dvorská komora tento ohňový stroj prenajala na päť rokov. Vodu zo zatopených baní začal Potterov atmosferický stroj odčerpávať 9. februára 1724 a slúžil tu až do 23. júla 1729. V roku 1734 bol stroj rozmontovaný a presunutý do Hodruši, resp. neskôr do banskoštiavnickej štôlne Pacher, kde sa nám jeho stopy strácajú.
archeo zachovaný východný múr strojovne so šírkou 1 m
Zachovaný východný múr strojovne so šírkou 1 m.
Samotná strojovňa stroja pri šachte Althandel bola podľa dobových prameňov postavená z kameňa a tehál. Na základe toho sme predpokladali, že jej nehnuteľné časti sú na mieste zachované a bude ich možné archeologicky preskúmať. Tento predpoklad sa minulý týždeň potvrdil. Na mieste bol realizovaný najprv nedeštruktívny geofyzikálny výskum pod vedením doc. RNDr. Jána Tirpáka, CSc., z Gemologického ústavu UKF, ktorý potvrdil nehnuteľné kamenné štruktúry južne aj severne od predpokladaného ústia šachty Althandel. Následné geologické vrty upresnili pozíciu zachovanej kamennej architektúry v teréne. V rámci zisťovacieho výskumu sa podarilo severne od predpokladaného ústia šachty Althandel odkryť dobre zachované juhovýchodné nárožie strojovne Potterovho ohňového stroja v rozsahu cca. 2 x 4 m s hrúbkou murovaných základov 1 až 2 m a zachovanou výškou múrov 0,5 až takmer 1 m. Prekvapením bolo identifikovanie ďalšej kamenno-tehlovej stavby východne od základov strojovne. Tá bola postavená o niečo neskôr ako samostatná stavba a na špáru bola prilepená k murovaným základom strojovne. Predpokladané rozmery strojovne Potterovho ohňového stroja boli približne 6 x 10 m. Celkové rozmery a rozsah oboch stavieb bude možné upresniť až ďalším výskumom. V rámci výskumu sa nám podarilo identifikovať aj vonkajšiu „pochôdznu“ úroveň, teda priestor, kde sa v minulosti nachádzal pôvodný terén (cca. 0,5 m od dnešného povrchu) a taktiež interiér stavby, kde predpokladáme bohatšiu kultúrnu vrstvu. Z vnútornej časti strojovne bola zatiaľ odkrytá len nepatrná časť, a tak možná pozícia ukotvenia stroja, ako aj vstupu do interiéru, zostáva nejasná a čaká na ďalšie preskúmanie. Zisťovací výskum bol na mieste záverečnou odbornou komisiou úspešne ukončený. Odkrytá architektúra bola prekrytá a jemne zasypaná, aby bola zabezpečená na prípadnú sanáciu a aby nebola vystavená poveternostným podmienkam na zimu. Na základe dobre zachovaných tristoročných základov odkrytého nárožia strojovne je v budúcnosti možné preskúmať a odkryť zachované časti budovy. Na druhej strane je veľmi potrebné myslieť aj na ich konzerváciu a ochranu, aby dôstojne prezentovali túto výnimočnú a jedinečnú banskú technickú pamiatku aj pre ďalšie generácie.
archeo odborná komisia na výskume 2  archeo začistenie nárožia stavby
Odborná komisia na výskume.                    Začistenie nárožia stavby.
Text a foto: doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., Mgr. Matej Styk, PhD., FF – Katedra archeológie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo