L3-banner-media

UKF je riešiteľom programu HORIZON 2020

Horizon 2020 predstavuje najväčší výskumný a inovačný program EÚ. V rámci výzvy H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 (Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution) je jedným zo subjektov, ktorý aktuálne získal grant z tohto programu, konzorcium 15-tich univerzít z Česka, Estónska, Grécka, Holandska, Izraela, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Talianska pod vedením Mendelovej univerzity v Brne. Súčasťou tohto konzorcia je aj UKF.
Cieľom projektu SPOT (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) bude v období 1. januára 2020 – 31. decembra 2022 na báze kultúrneho cestovného ruchu vyvinúť nový prístup k jeho porozumeniu a prostredníctvom neho podporovať rozvoj znevýhodnených oblastí. Kultúrny cestovný ruch sa totiž mení – popri existencii jeho tradičných foriem (napr. vlastivedný, festivalový, kulinársky) sa aktívne skúma a spoluvytvára jeho účastníkmi napr. prostredníctvom veľmi populárnych tematických trás (vínnych či pútnických). Tieto trendy poskytujú príležitosti na oživenie rozvoja aj vidieckych oblastí a zároveň chránia a zviditeľňujú miestnu kultúru a krajinu. Projekt, spájajúci akademickú a aplikačnú prax, aj prostredníctvom prípadových štúdií z každej krajiny pomôže identifikovať témy a oblasti, v ktorých môžu intervencie na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni pomôcť pri dosahovaní udržateľného rozvoja a ponúkne konkrétne riešenia.
Do projektu sú z UKF zapojení štyria vedecko-pedagogickí pracovníci z Fakulty prírodných vied (RNDr. H. Kramáreková, PhD. – vedúca projektu, prof. RNDr. F. Petrovič, PhD., doc. RNDr. A. Krogmann, PhD., RNDr. L. Šolcová, PhD.) a jeden z Filozofickej fakulty (prof. PhDr. P. Ivanič, PhD.). Objem získaných finančných prostriedkov pre UKF predstavuje takmer 112 500 eur. Realizácia tohto projektu tak predstavuje nielen úspech akademickej komunikácie a akceptáciu vedeckých výsledkov UKF, ale otvára aj priestor pre ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce.
Text: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo