L3-banner-media

Ohrid ponúka množstvo možností

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., sa počas svojej návštevy v Severnom Macedónsku stretla s predstaviteľmi Univerzity St. Klimenta Ohridskeho v Bitole – rektorom prof. Sashom Korunovskim, PhD., a dekanom Cvetkom Andreskim, PhD., v krásnom prostredí Ohridu. S predstaviteľmi univerzity rokovali o vzájomnej spolupráci oboch univerzít najmä v rámci projektu Erasmus+. Otvorili sa možnosti Erasmus stáže a využitia praxe pre študentov UKF v unikátnom prostredí Ohridského jazera, napríklad pre študentov histórie, archeológie, etnológie, geografie a ďaľších príbuzných odborov kultúry a turizmu.
Prof. Korunovski zoznámil prorektorku Dr. Martinu Pavlíkovú s pani Dr. Rachel S. Levy Drammerovou z Bar Ilan University, Ramat Gan (Izrael). Dr. Drammer prejavila záujem o spoluprácu s UKF najmä v oblasti prírodných vied, konkrétne v oblasti biológie.
Ohrid 2
Prorektorka Dr. Martina Pavlíková navštívila aj University of Information Science and Technology v Ohride, kde prijala pozvanie na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy tamojšej univerzity a rokovala o možnosti medzinárodnej spolupráce oboch univerzít v rámci projektu Erasmus+. Týmto pracovným stretnutím sa otvoril priestor pre stáže a štúdium v anglickom jazyku pre študentov informačných technológií a masmediálnej komunikácie.
Rovnako sa ďalšie možnosti medzinárodnej spolupráce otvorili pri stretnutí s rektorom The University of Audiovisual Arts, s prof. Jordanom Plevnesom, ktorý privítal prorektorku v sídle univerzity spolu s profesorom Dr. Atanasom Kozarevom. Rektor Plevnes, ktorý spolupracuje s Divadlom Andreja Bagara v Nitre, navrhol spoluprácu pre Katedru kulturológie FF UKF. Rektor Plevnes prislúbil návštevu UKF v mesiaci október, pri príležitosti 60. výročia vzniku UKF.
Stretnutia s predstaviteľmi univerzít priniesli nové spektrum možností medzinárodnej spolupráce.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: archív M. P.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo