L3-banner-media

Inovácia vzdelávania v automobilovom priemysle

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF sa na základe svojej neformálnej spolupráce s vybranými strednými odbornými školami (SOŠ Senec, SOŠ dopravná Bratislava – Sklenárova ul., SOŠ dopravná Bratislava – Kvačalova ul.) už dlhoročne podieľa na skvalitňovaní a inovovaní odborného vzdelávania a prípravy pracovníkov pre automobilový priemysel. Počas letného obdobia (júl – september) participovala na troch multiplikačných aktivitách, ktoré organizovala Stredná odborná škola dopravná Bratislava, Kvačalova ul., v rámci aktuálne končiaceho medzinárodného projektu Erasmus+ 2017-1-SK01-KA202-035399 Innovations in car service of hybrid and electric vehicles. Prvou bolo stretnutie riešiteľov, prizvaných expertov a zástupcov potenciálnych odberateľov v Chorvátsku (4. – 5. júl, Industrijsko-obrtnička škola Pula), ktorého sa ako reprezentant KTIT zúčastnila prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Následné dve multiplikačné aktivity sa konali na Slovensku (20. – 21. august, Starý Smokovec; 5. – 6. september, Šoporňa) a za KTIT sa ich zúčastnili Mgr. Ing. Peter Kuna, PhD., a doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
1
Cieľom projektu Innovations in car service of hybrid and electric vehicles (2017 – 2019) bolo rozšíriť kompetencie absolventov odborného vzdelávania a prípravy v oblasti diagnostiky a opráv hybridných pohonov CMV, inovovať obsah a skvalitňovať odbornú prípravu prepojením aktivít vývoja, výskumu s obsahom edukácie na stredných školách.
Jeho hlavným riešiteľom bola Stredná odborná škola dopravná Bratislava, Kvačalova ul. (SOSDBA), a ďalšími spoluriešiteľmi boli Industrijsko-obrtnička škola Pula a Homola, s. r. o., Brno. KTIT PF UKF ako asociovaný partner sa spolupodieľala na tvorbe a vývoji intelektuálnych výstupov projektu, ku ktorým patrí inovovaný školský vzdelávací program SOSDBA 2487 H autoopravár, zavedenie nového študijného odboru 2495 K Autotronik a učebnica, pracovný zošit a metodická príručka Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel s elektrickým pohonom a hybridným pohonom pre učebné odbory 2487 H autoopravár, zamerania 01 mechanik, 02 elektrikár, 03 karosár, 04 lakovač, a učebný odbor 2495 K autotronik. Okrem toho bol v jazykových verziách slovenčiny, chorvátčiny a angličtiny zrealizovaný edukačný webový portál. V sekundárnej rovine KTIT PF UKF diseminuje tieto výstupy v príprave učiteľov techniky a majstrov odborného výcviku.
Text a foto: prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., PF – Katedra techniky a informačných technológií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo