L3-banner-media

Čaká nás filmový festival Agrofilm 2019

V dňoch 30. septembra – 5. októbra 2019 sa uskutoční 35. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2019. Ide o súťažnú prehliadku filmových dokumentov s tematikou poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov a života na vidieku. Hlavným organizátorom je Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra – Výskumný ústav živočíšnej výroby v Lužiankach. Cieľom festivalu je informovať laickú i odbornú verejnosť o najnovších poznatkoch vedy a výskumu v oblastiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života a naše zdravie. Do súťaže bolo prihlásených 102 filmov z 28 krajín sveta, pričom medzinárodná porota ohodnotí 42 súťažných filmov. Ambasádorom festivalu je športová osobnosť Matej Tóth.
Naša univerzita je už tradičným partnerom Agrofilmu spolu s ďalšími univerzitami: SPU v Nitre, TU vo Zvolene, UVLF v Košiciach a UK (PrF v Bratislave a LF v Martine). Fakulta prírodných vied UKF organizuje v dňoch 1. – 3. októbra 2019 premietanie vybraných filmov na pôde našej univerzity. Každý premietací deň je tematicky orientovaný na vybranú problematiku (ekológia, geografia, biológia) a začína úvodnou odbornou prednáškou našich kolegov a spolupracovníkov.
Na premietanie filmov srdečne pozývame nielen študentov a pedagógov našej univerzity, ale aj študentov stredných škôl a všetkých záujemcov o uvedenú problematiku.
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF, prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť FPV

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo