L3-banner-media

Intenzívny kurz slovenčiny v Jazykovom centre

Aj tento akademický rok Jazykové centrum usporiadalo dvojtýždenný intenzívny kurz slovenského jazyka pre ukrajinských a ruských študentov prvých ročníkov bakalárskeho a magisterského štúdia od 9. septembra do 20. septembra 2019. Na organizačnom zabezpečení kurzu sa podieľali prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., v spolupráci s riaditeľkou Jazykového centra FF UKF Mgr. Oľgou Csalovou, PhD.
Záujem absolvovať pripravovaný kurz bol potešujúco veľký, a tak jazyková príprava prebiehala v dvoch skupinách podľa úrovne ovládania jazyka (začiatočníci a mierne pokročilí). Na výučbe sa podieľali Mgr. Zuzana Kozárová, PhD., Mgr. Natália Mitková a Mgr. Renáta Pavlová, PhD., ktorá bola zároveň odbornou garantkou kurzu. Študijný program zahŕňal prezentáciu dôležitých gramatických javov, workshopy a konverzačné hodiny. Študenti mali možnosť získať, resp. prehĺbiť a zdokonaliť si svoje komunikačné jazykové kompetencie v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, spoznať históriu a kultúru Slovenska, vybudovať, príp. upevniť si osobný vzťah k slovenskému jazyku a Slovensku. Vďaka aplikovanému princípu učenia Direct Method boli hodiny rýchle a dynamické a viedli študentov k aktívnemu používaniu slovenského jazyka.
V programe boli zakomponované aj mimoškolské aktivity, ako napríklad exkurzia mestom Nitra a tematická prehliadka Nitrianskeho hradu, ktorú v úlohe kniežaťa Slavobora Nitrianskeho viedol vyštudovaný historik Mgr. Matej Šiška, PhD. V záverečný deň kurzu usporiadalo Jazykové centrum neformálne posedenie spojené s ochutnávkou slovenských pochutín. Študentom, ktorí splnili podmienky, boli odovzdané osvedčenia o úspešnom absolvovaní kurzu, a to za prítomnosti dekanky FF UKF doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD., a prodekana prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc.
Text: Mgr. Oľga Csalová, PhD., FF – Jazykové centrum

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo