L3-banner-media

Medzinárodná vedecká konferencia Labor Socialis

V priestoroch Mestského úradu v Nitre sa 26. septembra 2019 konal 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Labor Socialis so zaujímavým podtitulom Sociálna práca v súčasnosti – objavovanie rozmanitosti. Cieľom konferencie bolo reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Organizátorom podujatia bola Katedra sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF.
Konferenciu slávnostne otvorili primátor mesta Nitra Marek Hattas, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD., v zastúpení podpredsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Igora Édera, prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci UKF doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., a vedecká garantka konferencie a vedúca Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
labor socialis2
Hlavnú časť konferencie tvorili príspevky významných zahraničných hostí, z ktorých ako prvý vystúpil prof. Malcolm Payne z Veľkej Británie so zaujímavou prednáškou s názvom Rozmanité potreby, rozmanité identity – sociálna práca v kontexte občianstva. Na konferenciu pricestoval z Holandska aj ďalší významný hosť Dirk Beekman z Ministerstva sociálnych vecí a zamestnanosti, ktorý sa vo svojom príspevku venoval téme pracovnej mobility. Z University College Lillebaelt z Odense z Dánska prezentujúci Kim Nørbygaard venoval pozornosť rozdielom v kultúrach a sociálnej práci v multikultúrnom kontexte. Hostia z Poľska prof. Dr. Anna Zamkowska a Dr. Mikolaj Olszewski predniesli príspevok o vnímaní postojov spoločnosti k rodinám s dieťaťom s postihnutím. Pani Dominic Viel-Leblanc z Veľvyslanectva Kanady v Rakúsku zaujala príspevkom na tému propagácie a podpory migrácie mimo veľkých centier. Z Univerzity v Hradci Králové Dr. Radka Janebová uviedla svoj príspevok s názvom Objavovanie či potieranie rozmanitosti v súčasnej sociálnej práci? Hlavný blok prednášok ukončil svojím príspevkom na tému Prínosy dynamickej psychoterapie pre teóriu a prax sociálnej práce prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., člen Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF.
labor socialis3
V popoludňajšom bloku konferencie prebiehali workshopy vedené sociálnymi pracovníkmi pôsobiacimi v priamej praxi s klientmi. Témy workshopov boli pútavé a venovali sa konkrétnym problémom a sociálnym intervenciám v práci s klientmi, ako napríklad workshop s názvom Starostlivosť zameraná na osoby s demenciou a sociálna podpora poskytovaná príbuzným osôb s demenciou, vedený PhDr. Miroslavou Tokovskou, PhD., z VID Specialized University Sandnes v Nórsku. Ďalšie témy workshopov boli nasledovné: Ako hovoriť o drogách?, Supervízia pre pomáhajúce profesie, Kvalita služieb ponúkaných samosprávou v kontexte pracovnej a vedomostnej mobility (workshop zabezpečený Mestským úradom v Nitre v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou), Reflexie z praxe – prezentácia príspevkov „dobrej praxe“ absolventov Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF na témy Terapeutická komunita v mestskom prostredí, Linka dôvery pre adolescentov so zdravotným znevýhodnením, Projekt Balance – Spolupráca SPODaSK s nízkoprahovými programami, Exit program – ako pôsobiť tam, kde nás naozaj treba? a Využitie pracovnej terapie pri práci s injekčnými užívateľmi drog.
labor socialis
Príjemný priebeh konferencie dopĺňali svojou účasťou klienti a pracovníci zo ZSS Svetlo z Olichova a zo ZSS Nitrava z Nitry, ktorí prezentovali vlastné výrobky klientov. Vo foyer si účastníci konferencie mohli zakúpiť publikácie vydané pracovníkmi Katedry sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ UKF v Nitre a mohli sa pristaviť aj pri fotokútiku s výstižnými kartičkami a rekvizitami, ako bolo napríklad tzv. Koleso sociálnej práce.
Tohtoročná konferencia priniesla v rámci svojho bohatého programu priestor na výmenu skúseností domácich a zahraničných hostí, ktorí si uvedomujú význam meniacej sa spoločnosti a chcú reflektovať na zmeny, ktorým čelí spoločnosť a sociálne politiky jednotlivých štátov. Za úspešný priebeh konferencie sa chceme poďakovať našim podporovateľom – Nitrianskemu samosprávnemu kraju za finančnú podporu, taktiež aj Nitrianskej komunitnej nadácii a partnerom, ktorými boli Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Mesto Nitra a Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny z mesta Radom v Poľsku.
active citizens fund
Vytvorenie centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporené z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Text: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD., FSVaZ – Katedra sociálnej práce a sociálnych vied
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo