L3-banner-media

Nový docent Fakulty prírodných vied

27. septembra 2019 na slávnostnej promócii Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odovzdala prorektorka doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., v mene rektora univerzity doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., menovací dekrét novému docentovi Ing. Milanovi Fiľovi, PhD., pracovníkovi Ústavu ekonomiky a manažmentu Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý 29. novembra 2018 obhájil habilitačnú prácu pod názvom Hodnotenie podnikateľského prostredia s akcentom na začínajúce podnikateľské subjekty v SR. Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí 29. novembra 2018 v tajnom hlasovaní rozhodla udeliť menovanému vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku.
Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti doc. Ing. Petra Krištofíka, Ph.D., dekana Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prof. Ing. Emílie Zimkovej, PhD., prodekanky pre vedeckovýskumnú činnosť, Ing. Márie Kanderovej, PhD., prodekanky pre pedagogickú činnosť a Ing. Barbory Mazúrovej, PhD. predsedníčky Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Text: doc. Ing. Milan Fiľa, PhD., FPV – Ústav ekonomiky a manažmentu
Foto: Ing. Matej Žofaj, UMB v Banskej Bystrici

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo