L3-banner-media

Prehĺbenie spolupráce s ľvovskou univerzitou

23. až 27. septembra 2019 navštívila Katedru kulturológie a Filozofickú fakultu UKF doktorka Tetiana Vlasevych, prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove (UIF vo Ľvove). Pani doktorka Tetiana Vlasevych je kulturologička a pedagogička pôsobiaca na Katedre teórie a histórie kultúry Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Zároveň je prodekankou pre vzdelávanie Filozofickej fakulty univerzity. Návšteva Tetiany Vlasevych bola jednou z viacerých plánovaných mobilít, ktoré sa uskutočnia v blízkom čase na Katedre kulturológie FF UKF a Katedre teórie a histórie kultúry FF UIF vo Ľvove. Spolupráca katedier a mobility pedagógov a študentov sú zabezpečené a umožnené prostredníctvom projektu Erasmus+ KA107, do ktorého katedry spoločne vstúpili ako spolupracujúce inštitúcie. Spolupráca medzi katedrami sa rozvíja od LS 2017.
Cieľom mobility kolegyne z Ukrajiny bolo rokovanie o možnostiach prehĺbenia spolupráce partnerských katedier kulturológie a súčasne otvorenie témy spolupráce medzi univerzitami na fakultnej úrovni. Univerzita Ivana Franka vo Ľvove bola založená v roku 1661 a Fakulta Filozofie je najstaršou fakultou univerzity. UIF vo Ľvove má jednu z najdávnejších univerzitných tradícií na Ukrajine, je významným centrom vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej a projektovej činnosti. Na fakulte sa profilujú odborníci v štyroch špecializáciách: politológia, filozofia, psychológia a kulturológia.
4 rokovanie dekanát FF UKF
Okrem stretnutia na Katedre kulturológie FF UKF (doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.) sa uskutočnilo stretnutie a rokovanie s vedením FF UKF o možnostiach spolupráce za účasti pani dekanky doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD., a pána prodekana prof. PaedDr. Bernarda Garaja, CSc. Následne Tetiana Vlasevych zrealizovala niekoľko nadväzujúcich rokovaní na príslušných katedrách FF UKF: Katedra filozofie (doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD., a doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.), Katedra politológie a euroázijských štúdií s účasťou predstaviteliek Katedry sociológie (prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., PhDr. Monika Štrbová, PhD., PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD.), Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky (Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.) a na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF (prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.). Ako vyplynulo zo spoločných stretnutí na úrovni fakulty, jednotlivých katedier a Katedry psychologických vied FSVaZ UKF, širšia spolupráca s Filozofickou fakultou Univerzity Ivana Franka vo Ľvove je veľmi perspektívna a má potenciál viesť k vzájomnému obohateniu a ďalšiemu rozvoju pracovísk príslušných fakúlt. Veríme, že sa nám ju podarí úspešne rozvinúť.
Text a foto: Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., FF – Katedra kulturológie
Foto: archív KK FF

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo