L3-banner-media

Geografi prednášali na prestížnej čínskej univerzite

11. – 21. septembra 2019 vedúci Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar spolu s kolegyňou RNDr. Luciou Petrikovičovou, PhD., v rámci výmenného pobytu Erasmus+ KA107 navštívili prestížnu čínsku univerzitu Beijing International Studies University (BISU) v Pekingu. Pobyt s nimi realizovala aj zástupkyňa vedúcej Katedry cestovného ruchu FSŠ Mgr. Zuzana Sándorová, PhD.
Predmetom úvodných pracovných rokovaní bola výmena aktuálnych informácií o pedagogickom a vedeckovýskumnom zameraní pracovísk za prítomnosti dekanky Fakulty School of European Languages, literature and Culture prof. Jiang Lu, prodekanky dr. Wang Yu, dekanky Fakulty School of Tourism Sciences, koordinátorky Oddelenia medzinárodných výmenných pobytov Han Yijun a jej kolegyne Yuan Yu.
Prof. M. Boltižiar a dr. L. Petrikovičová realizovali množstvo odborných prednášok najmä z oblasti cestovného ruchu na Fakulte School of Tourism Sciences. Prednášali taktiež aj pre čínskych poslucháčov študujúcich slovenský jazyk na Fakulte School of European Languages.
Súčasťou pobytu bola aj návšteva pracoviska China Academy of Culture and Tourism, kde počas pracovného stretnutia s jej predsedom prof. Tongqian Zou predstavili obe strany stratégie výskumu a navrhli ďalšie možnosti rozvoja spolupráce v oblasti komparatívnych výskumov cestovného ruchu v kontexte súčasných svetových trendov so zreteľom na interkultúrne aspekty, prípravu spoločných projektov, organizovania medzinárodných konferencií či realizáciu publikačných výstupov.
Na univerzite bola podpísaná bilaterálna zmluva Erasmus rektorom BISU prof. Ji Jinbiaom a prorektorkou UKF PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD., a po podpise nasledoval spoločný obed na pozvanie prorektorky prof. Zhu Peifen.
Text: prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Foto: archív M.B.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo