L3-banner-media

Našu univerzitu navštívil veľvyslanec Vietnamu

8. októbra 2019 rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Vietnamskej socialistickej republiky na Slovensku. J. E. pán Minh Trong DUONG v rámci pracovného stretnutia predstavil Vietnam ako tretieho najväčšieho obchodného partnera z ázijských krajín a informoval o rastúcom potenciáli obchodu medzi SR a Vietnamom.
Na pracovnom stretnutí rektora UKF s J. E. pánom Minh Trong DUONG bola prítomná aj prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD., a vedúca Oddelenia pre medzinárodné vzťahy Ing. Silvia Hrozenská, PhD.
vietnamsky velvyslanec
Predstavitelia univerzity rokovali s pánom veľvyslancom o rôznych prienikoch medzinárodnej spolupráce. Rektor UKF predstavil veľvyslancovi zameranie univerzity, jej históriu a študijné odbory jednotlivých fakúlt. Predostretá bola možnosť uceleného štúdia na UKF pre študentov z Vietnamu. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., informovala pána veľvyslanca o možnosti medzinárodnej spolupráce v rámci projektu Erasmus+ KA107. Doposiaľ sa do medzinárodnej spolupráce s touto krajinou zapojila Katedra masmediálnej komunikácie, Katedra politológie a euroázijských štúdií a Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF. Dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD., pánovi veľvyslancovi predstavil študijné odbory fakulty.
Po priateľskom pracovnom stretnutí pán veľvyslanec absolvoval prednášku pre študentov Katedry politológie a euroázijských štúdií FF, ktorú organizačne zabezpečil prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo