L3-banner-media

60 rokov vysokoškolského vzdelávania na UKF

V týchto dňoch si Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre pripomína 60. výročie vysokoškolského vzdelávania. Pri príležitosti okrúhleho jubilea pripravuje oslavy za účasti množstva pozvaných hostí od nás i zo zahraničia, medzi pozvanými predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy, cirkvi, zástupcami NSK, mesta, partnerských univerzít a ďalších inštitúcií nebudú chýbať ani bývalí absolventi našej školy.
Oslavy výročia
Oslavy sa uskutočnia 16. a 17. októbra 2019. V stredu 16. októbra o 17.00 h ich otvorí slávnostná sv. omša Veni Sancte v Bazilike sv. Emeráma, vo štvrtok 17. októbra o 10. h pokračujú slávnostným zasadnutím Akademickej obce v Aule UKF na Tr. A. Hlinku. Po recepcii o 12.00 h v Študentskom domove Nitra na B. Slančíkovej 1 sa o 14.00 h v tých istých priestoroch uskutoční Stretnutie s prvými absolventmi Pedagogického inštitútu v Nitre. Bodku za oslavami dá slávnostný koncert Katedry hudby Pedagogickej fakulty o 17.00 h v koncertnej sále Župného domu. Pozrite si kompletný program aj vo formáte pdf.
Univerzita Konštantína Filozofa je modernou vzdelávacou, vedeckou a umeleckou inštitúciou, nesie meno významnej osobnosti v histórii Nitry, Slovenska i Európy. Aktuálne má päť fakúlt, ktoré ponúkajú desiatky študijných programov – konkrétne ide o 6 akreditovaných jednopredmetových a 29 dvojpredmetových učiteľských študijných programov, 68 bakalárskych a 49 magisterských študijných programov a 37 vedeckých doktorandských študijných programov.
V uplynulých šiestich dekádach na našej univerzite získalo vysokoškolské vzdelanie takmer 76-tisíc absolventov od nás i zo zahraničia. Momentálne na UKF študuje 7 021 študentov, z čoho je 1 825 prvákov bakalárskeho štúdia a 337 poslucháčov zo zahraničia, čím UKF patrí miesto šiestej najväčšej univerzity Slovenska. Na škole pôsobí 908 zamestnancov, z čoho je 534 pedagogických pracovníkov.
univerzita
Z bohatej histórie
UKF má za sebou bohatú históriu. Za šesť desaťročí sa z pôvodného Pedagogického inštitútu, ktorého úlohou bolo pripravovať učiteľov pre základné a neskôr stredné školy, pretransformovala až na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogický inštitút (PI) vznikol v roku 1959, v začiatkoch mal 316 študentov a 29 pedagogických pracovníkov, ktorí pôsobili na šiestich katedrách – Katedre pedagogiky a psychológie, Katedre slovenského a ruského jazyka, Katedre výtvarnej výchovy, Katedre hudobnej výchovy, Katedre prírodných vied a Katedre marxizmu-leninizmu.
Pod svojím názvom PI existoval tri roky do roku 1963, v rámci reformy vysokoškolského systému od roku 1964 pôsobil ako samostatná Pedagogická fakulta (PF) v Nitre. V desiatom roku svojho fungovania, v roku 1969, mala už 18 katedier a 190 pedagógov, z ktorých bolo 5 profesorov a 17 docentov. Sedemdesiate roky poznačené normalizáciou a ideologickým tlakom nepriaznivo postihli aj PF v Nitre, niektorí pedagógovia museli odísť, iní boli vylúčení, zrušené boli niektoré študijné odbory a zanikli aj príslušné katedry. Aj napriek dobovým obmedzenia sa však PF v Nitre definitívne etablovala v systéme vysokých škôl na Slovensku a 80. roky sú obdobím jej ďalšieho rozvoja vo sfére výučby, vedy i výskumu.
Nežná revolúcia v roku 1989 v rámci radikálnych celospoločenských zmien priniesla aj zásadné koncepčné a štrukturálne zmeny na PF v Nitre. V roku 1992 sa zo samostatnej Pedagogickej fakulty a vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej (VŠP) prijatím zákona v NR SR vytvorila jedna vysoká škola univerzitného typu s názvom Nitrianska univerzita. Po zlúčení však spory o podobu a smerovanie univerzity, ktorá existovala iba desať mesiacov, nakoniec v tom istom roku (1992) vyústili do vzniku samostatnej Vysokej školy pedagogickej (VŠPg). Následné formovanie nových fakúlt, katedier, pracovísk a študijných odborov v súlade so zvyšovaním kvality vyučovacieho procesu i vedeckovýskumnej práce vyvrcholilo v roku 1996, kedy sa VŠPg premenovala na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre (UKF). Jej existenciu 23. októbra schválila NR SR, slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997. Týmto aktom sa začala nová kapitola v dejinách univerzity, ktorá je podľa svojho štatútu vrcholnou výchovno-vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou univerzitného typu v sústave vysokých škôl Slovenska.
Spracovala Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo