L3-banner-media

UKF a Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre úzko spolupracuje s Nitrianskym samosprávnym krajom na projekte Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Obidve inštitúcie sú členmi rovnomenného združenia. Európske kultúrne cesty sú nadnárodné kultúrne siete, ktoré prechádzajú najmenej tromi partnerskými krajinami. Chránia a propagujú nadnárodné dedičstvo. Keďže zmyslom kreovania kultúrnych ciest je podpora a ochrana dedičstva zo strany viacerých krajín, kultúrne trasy sa realizujú na princípe rovnosti všetkých partnerov.
Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF a RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF sa podieľajú na projekte „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ programu Interreg SVK-CZ. Jeho podstatou je oživenie Cyrilo-metodskej cesty a zabezpečenie jej trvalej udržateľnosti pre budúcnosť formou realizácie konkrétnych aktivít, ktoré prispejú k zatraktívneniu cesty a poskytnutiu zážitkov pre turistov alebo pútnikov. V rámci tohto projektu sa uskutočnilo 24. a 25. septembra 2019 v Modré podujatie s názvom Po trase Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda na území Zlínskeho kraja, kde zástupcovia riešiteľských kolektívov prezentovali dosiahnuté výsledky. Súčasťou programu bolo aj pracovné stretnutie s hejtmanom Zlínkeho kraja Jiří Čunkom a radnými Zlínského kraja, kde s príhovorom vystúpil v mene vedeckého výboru združenia aj jeho predseda prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
cyril metod
Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., sa následne 30. septembra 2019 zúčastnil v hlavnom meste Bulharskej republiky konferencie o nových kultúrnych cestách v podunajskej oblasti, na ktorej bola propagovaná Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda. Konferenciu otvorili príhovormi jordánska princezná Dana Firas, ktorá je vyslankyňou UNESCO pre kultúrny cestovný ruch, ministerka cestovného ruchu Bulharskej republiky Nikolina Angelkova a minister kultúry Bulharskej republiky Boil Banov. Peter Ivanič mal česť odovzdať Jej Výsosti a ministrom pri osobnom stretnutí publikácie Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Počas podujatia bola v prezentácii propagovaná aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá má významný podiel na rozvoji kultúrnej cesty. Na sofijskej konferencii sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia univerzít, múzeí a Bulharskej akadémie vied, ktorí prejavili záujem o spoluprácu na rozvíjaní spoločného kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda.
Text a foto: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo