L3-banner-media

UKF hostila medzinárodnú vedeckú konferenciu

7. – 8. októbra 2019 sa pod záštitou veľvyslanectva Helénskej (Gréckej) republiky v Slovenskej republike a dekanky Filozofickej fakulty UKF konala medzinárodná vedecká konferencia na tému Hľadanie paralel medzi etickými hodnotami v Byzancii a súčasným európskym hodnotovým kontextom. Konferenciu organizovala Katedra filozofie, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky a Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Aristotelovou univerzitou v Thessalonikách, Patriarchálnou nadáciou pre patristické štúdiá v Thessalonikách, Gréckym inštitútom byzantských a post-byzantských štúdií v Benátkach, Centrom aristotelovských štúdií a výskumu antickej Stagiry v Grécku, Historickou a folklórnou organizáciou na Chalkidikách a Slovenským filozofickým združením pri SAV v Bratislave.
Hlavné témy konferencie, ktorá sa uskutočnila v rámci grantového projektu Štúdium byzantského hodnotového systému a jeho reflexie v slovanskom kultúrnom prostredí (APVV-16-0116), sa týkali etických a kultúrnych hodnôt v Byzancii, prenášania byzantských hodnôt do slovanských krajín, súčasných európskych hodnôt, komparácie byzantských hodnôt so súčasnými hodnotami, byzantsko-slovanských vzťahov, staroslovienskeho a cirkevnoslovanského písomníctva ako súčasti európskeho kultúrneho dedičstva, problematiky eticky neutrálneho štátu a tolerancie, ako aj krízy kresťanstva v medzikultúrnom kontexte.
 konferencia FF Grécko
Konferenciu otvoril prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., ktorý privítal profesorov a docentov z Grécka, Španielska, Slovinska, Rakúska, Poľska, Ruska, Ukrajiny, Českej republiky a Slovenska. Prorektorka pre medzinárodné vzťahy Dr. Martina Pavlíková v mene Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pozdravila účastníkov konferencie a vyzdvihla jej dôležitosť pre ďalšiu medzinárodnú vedeckú spoluprácu. Dekanka Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., vo svojom príhovore upozornila na aktuálnosť témy konferencie. Chargé d'affaires a. i. ambasády Helénskej (Gréckej) republiky na Slovensku so sídlom v Bratislave, pán Nikolaos Fouyas, vyzdvihol dlhoročnú spoluprácu medzi Aristotelovou univerzitou v Tessalonikách a UKF a ocenil aktivity prof. Jána Zozuľaka pri prehlbovaní vedeckej spolupráce s gréckymi univerzitami a pri šírení gréckej kultúry a jazyka na Slovensku.
Do dvojdňového programu konferencie bolo zaradených 37 prednášajúcich. V rámci konferencie boli prezentované dve vedecké monografie, ktoré úzko súvisia s témou konferencie. Autorkou prvej publikácie s názvom Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palamas. Bizantyjska synteza wschodniej patrystyki (Warszawa 2018) je Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, spolupracovníčka Poľskej akadémie vied. Autorkou druhej publikácie s názvom Listy Nektaria, jeruzalemského patriarchu, 1650 – 1672 (Tessaloniki 2019) je Anna Karamanidou z Aristotelovej univerzity v Thessalonikách (Grécko).
Text a foto: prof. ThDr. Ján Zozuľak, PhD., FF – Katedra filozofie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color