L3-banner-media

Stretnite sa s nami na veľtrhoch vzdelávania

Jedným z populárnych spôsobov, akým môže univerzita dať o sebe vedieť, je účasť na veľtrhoch vzdelávania. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa aj tento rok prezentovala už na viacerých podujatiach, ďalšie ju ešte len čakajú. Jedným z nich bol nitriansky Gaudeamus®.
Tento európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania sa konal v priestoroch výstaviska Agrokomplex v dňoch 5. až 6. novembra 2019 a záštitu nad ním prevzali viacerí verejní činitelia, medzi nimi aj rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Okrem neho sa slávnostného otvorenia zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Veľvyslanectva Českej Republiky na Slovensku, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Informácie z prvej ruky pomôžu s výberom budúceho štúdia
Ako povedal rektor UKF L. Vozár, v súčasnosti sa veľa rozpráva o kvalite vysokých škôl: „Vysokoškolské vzdelávanie je cesta k lepšiemu životu, k lepšiemu platu, k výberu lepšieho povolania. Osemnásťroční ľudia stoja na prahu týchto rozhodnutí, pretože výberom vysokej školy, výberom študijného zamerania a výberom študijného programu si vlastne predurčujú svoju životnú kariéru. Myslím si, že je veľmi dobré, keď mladí ľudia majú možnosť získať informáciu o vysokej škole takpovediac z prvej ruky.“
gaudeamus nitra
Organizátori sa na veľtrhu Gaudeamus vždy snažia vytvoriť kvalitné prostredie pre návštevníkov, aby ich rozhodnutia a výber budúceho štúdia boli naozaj fundované. Naša univerzita sa prezentovala expozíciou všetkých piatich fakúlt. Ich zástupcovia informovali v univerzitnom stánku potencionálnych študentov, výchovných a kariérnych poradcov, pedagógov, ale i ostatných návštevníkov o možnostiach štúdia na našej univerzite, podmienkach prijatia na štúdium, jazykovom vzdelávaní, štipendiách a odpovedali na množstvo otázok, týkajúcich sa života na univerzite, ale i možností uplatnenia na trhu práce.
Univerzita reaguje na potreby praxe
Veľtrh Gaudeamus je výnimočný predovšetkým širokou ponukou sprievodných programov, informačných zdrojov a poradenstva, ktoré môžu študenti pri voľbe vysokej školy využiť. Najvýznamnejším sprievodným programom boli tento rok prednášky vystavujúcich škôl, ktorých nosnými témami boli podmienky prijímacieho konania a štúdia v školskom roku 2019/2020 aj informácie zo zákulisia štúdia priamo od študentov a absolventov vysokých škôl. Naša univerzita túto príležitosť naplno využila – komplexné informácie o Univerzite Konštantína Filozofa prítomným študentom poskytla prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
gaudeamus nitra2
„Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je víťazom Národnej ceny za kvalitu, preto sú naše aktivity i naďalej nasmerované na udržanie vysokej úrovne poskytovaného vzdelávania vo všetkých stupňoch a formách,“ informovala nás prorektorka J. Duchovičová. „Keďže UKF vznikla z Pedagogickej fakulty, máme veľmi silnú tradíciu v príprave učiteľov a ponúkame absolútne voľnú kombináciu učiteľských študijných programov. Samozrejme, reagujeme na potreby praxe – k tradičným atraktívnym študijným programom preto pribudli alebo v krátkej dobe pribudnú napríklad programy hudba a zvukový dizajn, manažment vzdelávania a verejnej správy, pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo či špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia (od budúceho roku aj magisterský stupeň štúdia).“
A kde nás ešte môžete stretnúť?
Veľtrhom Gaudeamus turné propagácie štúdia na UKF ešte neskončilo. Pozývame vás porozprávať sa s nami v týchto mestách:
 • Veľtrh vysokých škôl, Michalovce – 28. 11. 2019
 • PROEDUCO, Košice – 4. – 5. 12. 2019
 • Kam na vysokú školu, Trnava – 28. 1. 2020
 • Kam na vysokú školu, Nitra – 29. 1. 2020
 • Kam na vysokú školu, Žilina – 30. 1. 2020
 • Kam na vysokú školu, Banská Bystrica – 4. 2. 2020
 • Kam na vysokú školu, Košice – 5. 2. 2020
 • Kam na vysokú školu, Prešov – 6. 2. 2020
Okrem toho pripravujeme:
 • Deň otvorených dverí Fakulty prírodných vied – 21. 11. 2019
 • Deň otvorených dverí Pedagogickej fakulty – 21. 11. 2019
 • Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty – 22. 11. 2019
 • Deň otvorených dverí Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva – 23. 11. 2019
 • Deň otvorených dverí Fakulty stredoeurópskych štúdií – 23. 11. 2019
 • Deň otvorených dverí UKF v Nitre – 13. 2. 2020
Text: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo