L3-banner-media

Nové študijné programy Pedagogickej fakulty

Aktuálnou témou súčasnej doby je aj požiadavka skvalitnenia a profesionalizácie riadenia školstva, resp. škôl a školských zariadení v SR. Je zrejmé, že doterajší spôsob prípravy riaditeľov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov bol a je v porovnaní s vyspelými krajinami OECD a EÚ nedostatočný. V dôsledku toho sme často svedkami amatérskeho a neprofesionálneho prístupu k riadeniu niektorých škôl a školských zariadení.
Z uvedeného dôvodu ponúka UKF ako jediná univerzita na Slovensku nové akreditované študijné programy s názvom manažment vzdelávania a verejnej správy (Bc. a Mgr., denná a externá forma), ktoré reagujú aj na súčasné znenie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Benefit pre záujemcov
Uvedené študijné programy ponúkajú záujemcom rozšírenú ponuku reálnych možností uplatnenia v praxi získaním kvalifikácií až z dvoch študijných odborov súčasne, ktoré sú v plnom súlade s aktuálne platným katalógom pracovných činností, Národnou sústavou povolaní v SR a ďalšou legislatívou. Hlavným odborom je učiteľstvo a pedagogické vedy (pôvodne andragogika), vedľajším odborom sú politické vedy (pôvodne verejná politika a verejná správa).
Dávame vám do pozornosti (v prílohách) stručnú charakteristiku predmetných študijných programov, ktoré sú určené absolventom stredných škôl, bakalárskych a magisterských študijných programov, ako aj zamestnancom verejnej správy (štátnej správy, samosprávy, verejnoprávnych inštitúcií).
Text: prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., PF – Katedra pedagogiky
 
 
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo