L3-banner-media

Vedecké podujatia na Pedagogickej fakulte

V rámci Týždňa vedy a techniky sa na Katedre techniky a informačných technológií Pedagogickej fakulty UKF uskutočnil workshop na tému Elektropneumatické systémy a ich využitie v učiteľskej praxi. V rámci tohto podujatia doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., odprezentoval výsledky z riešenia projektu KEGA č. 011UKF-4/2017 „Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania“. Študenti a pedagógovia boli oboznámení s možnosťami využitia špeciálnych učebných pomôcok, ktoré umožňujú simulovať jednotlivé zapojenia z pneumatických systémov, ktoré sa v širokom meradle používajú v technickej praxi. Jedným z výsledkov riešenia projektu je metodika využívania elektropneumatického panelu v príprave študentov na Katedre techniky a informačných technológií PF.
workshop kit tvat workshop PF kit tvat
Súbežne s touto akciou sa na pôde PF UKF uskutočnil workshop Doktorandské štúdium – súčasnosť a perspektívy, ktorý zorganizovala doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., kde boli predstavené výsledky súčasných doktorandov pedagogickej fakulty z oblasti vedeckovýskumnej práce za posledné hodnotené obdobie.
workshop PF tvat
Text doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD., PF – Katedra techniky a informačných tenchológií
Foto: Pavol Orgler, PF – Katedra techniky a informačných tenchológií
 
 

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo