L3-banner-media

Mladý prekladateľ sa konal už siedmykrát

V piatok 8. novembra 2019 sa v Akropole FF UKF uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Mladý prekladateľ 2019. Súťaž je určená študentom stredných škôl a gymnázií, ktorí si chcú vyskúšať prácu prekladateľa a zároveň si konfrontovať svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentmi z iných škôl. Tento rok sa opäť zapojili študenti Nitrianskeho, Trnavského a Trenčianskeho kraja.
Siedmy ročník ponúkol súťaž v preklade v siedmich kategóriách: preklad titulkov z jazyka anglického do jazyka slovenského, preklad textu z ruštiny, francúzštiny, španielčiny, nemčiny, angličtiny. Novinkou bola kategória strojového prekladu. Potešujúce je, že v porovnaní s minulým ročníkom sa do súťaže prihlásilo o 11 škôl viac; porota dostala spolu 400 prekladov až zo 44 stredných škôl a gymnázií. Pre porovnanie – v 1. ročníku súťažilo 24 študentov z 8 škôl, v 2. ročníku 76 študentov z 12 škôl, v 3. ročníku 100 študentov z 13 škôl, v 4. ročníku 172 zo 14 škôl, v 5. ročníku 305 prekladov z 20 škôl, v 6. ročníku 406 prekladov z 32 škôl.
mlady prekladatel 3
Slávnostné podujatie otvorila dekanka Filozofickej fakulty UKF doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., a vedúca Katedry translatológie FF UKF Mgr. Emília Perez, PhD.
Slávnostný ráz podujatia znásobila návšteva vzácneho hosťa – J. E. Hildy Ó Rian, veľvyslankyne Írska na Slovensku. Jej návšteva bola pokračovaním našej vzájomnej spolupráce; študenti Katedry translatológie FF v poslednom období participovali na niektorých projektoch Veľvyslanectva – zažili oslavy sviatku sv. Patrika v Nitre, prekladali texty k výstave o histórii Írska a titulky k filmu írskej produkcie. Organizátorky súťaže sa rozhodli, že írsku kultúru priblížia aj Mladým prekladateľom. Študenti v kategórii preklad textu z anglického jazyka do slovenského prekladali írsku poviedku a v kategórii strojový preklad prekladali online informácie Veľvyslanectva o reáliách a dejinách Írska.
J. E. Hilda Ó Rianová vo svojom slávnostnom prejave, ktorý do slovenčiny konzekutívne tlmočil študent KTR Bc. Marek Gernát, zdôraznila dôležitosť jazykov. Ako diplomatka hovorí štyrmi jazykmi – v komunikácii na ambasáde používa angličtinu, so svojimi krajanmi hovorí po írsky (úradný jazyk v Írsku), so svojimi deťmi po nemecky a v každodennom živote po slovensky. Pred povolaním prekladateľa má rešpekt, keďže sama prekladateľstvo študovala. Všetkým najlepším mladým prekladateľom v auditóriu vyjadrila svoj obdiv a uznanie a víťazom v kategórii preklad textu z anglického jazyka do slovenského osobne odovzdala ceny a diplomy. Poviedku do súťaže vybrala pani veľvyslankyňa – patrí k jej najobľúbenejším a živo opisuje vidiecky život v Írsku.
mlady prekladatel 2
Preklady v súťaži vyhodnocovali členovia Katedry translatológie FF, jednotlivé komisie zastupovali Dr. Emília Perez (preklad titulkov), Dr. Andrej Zahorák (RJ), Dr. Peter Žiak (FJ), doc. Edita Horňáčková-Klapicová (ŠJ), Dr. Oľga Wrede (KGer, NJ), doc. Daša Munková (strojový preklad) a Dr. Beáta Ďuračková (preklad textu z AJ). Porotcovia sa zhodli na tom, že mnohí študenti úlohu prekladateľa zobrali zodpovedne a s prekladom sa bravúrne popasovali.
Vďaka sponzorom podujatia mohla KTR v súťaži Mladý prekladateľ 2019 oceniť okrem najlepších študentov aj pedagóga prvého miesta v každej kategórii. Malou pozornosťou ocenila aj školy, ktoré sa do súťaže zapojili s najväčším počtom prekladov. Ocenenie prevzala Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach (s počtom 43 prekladov), Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach (31 prekladov) a Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne (28 prekladov).
Organizátorky súťaže Mladý prekladateľ 2019 ďakujú partnerom podujatia: Írskemu veľvyslanectvu na Slovensku, ATC SK – Asociácii prekladateľských spoločností a Filozofickej fakulte UKF. Veľká vďaka patrí zúčastneným študentom a pedagógom za prejavený záujem o súťaž, entuziazmus a hojnú osobnú účasť na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov.
mlady prekladatel 4
Slávnostné vyhlásenie výsledkov ocenila J. E. Hilda Ó Rianová ďakovným listom, v ktorom vyjadrila organizátorkám podujatia – doc. RNDr. Daši Munkovej, PhD., a Mgr. Kataríne Welnitzovej, PhD. – poďakovanie za organizáciu. Okrem toho vyjadrila potešenie z toho, že mnohí mladí ľudia obetovali svoj voľný čas na preklad cudzojazyčných textov, a tým prejavili záujem o írsku kultúru a literatúru.
Text: Katarína Welnitzová, Daša Munková, FF – Katedra translatológie
Foto: Martin Kabíček, FF – Mediálne centrum, Jakub Absolon

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo