L3-banner-media

Rektor UKF vymenoval nových docentov

Päť nových docentov našej univerzity vymenoval rektor UKF prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vo štvrtok 28. novembra 2019. Z jeho rúk si docentské dekréty prebrali RNDr. Peter Boleček, PhD., RNDr. Beáta Piršelová, PhD., Ing. Viera Petlušová, PhD., PhDr. Pavol Šteiner, PhD., a PhDr. Ľubor Pilárik, PhD. Majú za sebou habilitačné prednášky a obhájili habilitačné práce pred Vedeckými radami Fakulty prírodných vied, Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva a Filozofickej fakulty UKF.
Obhájili habilitačné práce
Dr. Peter Boleček je pracovníkom Katedry botaniky a genetiky FPV UKF, obhájil habilitačnú prácu s názvom Variabilita antioxidantov borovice horskej (Pinus mugo Turra), borovice lesnej (Pinus sylvestris L.) a ich hybridného roja.
Dr. Beáta Piršelová je tiež pracovníčkou Katedry botaniky a genetiky FPV UKF, obhájila habilitačnú prácu s názvom Vybrané aspekty tolerancie sóje fazuľovej a kukurice siatej na ióny kadmia, olova a arzénu.
Ing. Viera Petlušová je pracovníčkou Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF, obhájila habilitačnú prácu s názvom Význam vybraných faktorov prostredia pri hodnotení erózie pôdy v podmienkach nížinnej pahorkatiny.
Dr. Pavol Šteiner je pracovníkom Katedry muzeológie FF UKF, obhájil habilitačnú prácu s názvom Babylon armád 1. Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944 – 1945. Babylon armád 2. Boje medzi Hronom a Váhom, február – apríl 1945.
novi docenti pilarik
Dr. Ľubor Pilárik je pracovníkom Katedry psychologických vied FSVaZ UKF, obhájil habilitačnú prácu s názvom Kariérové rozhodovanie adolescentov. Osobnostné a emočné aspekty ťažkostí a stratégií kariérového rozhodovania.
Slávnostný akt odovzdania dekrétov viedol prorektor pre vonkajšie vzťahy a sociálne veci doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., prítomní boli prorektori a dekani fakúlt UKF – prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martina Pavlíková, PhD., dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty doc. PhDr. Jarmila Maximová, PhD., dekan Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Gábor Pintes, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., a dekan Fakulty prírodných vied prof. RNDr. František Petrovič, PhD.
Kontinuita pedagogickej a vedeckej práce
Novovymenovaným docentom prítomní zablahoželali a popriali veľa úspechov v ďalšej práci i šikovných študentov. Prihovoril sa im rektor prof. Libor Vozár. Skonštatoval, že noví docenti sú zárukou ďalšej existencie školy a akademického života.
„Dnes ste ústrednými postavami tejto slávnosti vy, ktorí ste svojimi výsledkami najmä v oblasti vedy ukázali, že ste hodní toho, aby ste boli tvorčími osobnosťami vo svojich odboroch, prípadne aj v širšom kontexte. Vedecko-pedagogický titul docent nie je len o vede, ale aj o vzdelávaní. Bol by som preto veľmi rád, keby ste vaše dnešné menovanie vnímali nielen ako ocenenie doterajšej práce, ale aj ako výzvu pre ďalšie obdobie a popri svojej vedeckej práci sa venovali aj študentom, pretože to je jedna z nosných úloh akademického života našej univerzity,“ zdôraznil rektor Libor Vozár.
„Kľúčovým prvkom je kontinuita práce – či už u docenta alebo profesora – nielen v oblasti pedagogickej, ale aj na poli vedy. Úprimne vám želám, aby vás tento titul motivoval do ďalšej vedeckej činnosti v prospech získania profesorského titulu v rozumne krátkom čase.“
novi docenti
Vychovávať nasledovníkov a pri tom sami rásť
V mene svojom i v mene ostatných novovymenovaných docentov sa slova ujal doc. Ľubor Pilárik. Poznamenal, že spolu s kolegami má za sebou rušné obdobie plné prípravy na habilitačné konanie, habilitačnú prednášku, ale aj množstvo administratívy, a to všetko pri bežnom zahltení výučbou, vedou i praxou. Všetky doterajšie skúsenosti ich však posúvali dopredu.
„Dnešný deň tak pre mňa znamená prirodzený, i keď náročný medzník na ceste k tomu, aby sme boli schopní posúvať kľúčové poznatky z našich odborov študentom takým spôsobom, ktorý bude pre nich zrozumiteľný a užitočný. Rozvíjať svoje odbory, vychovávať našich nasledovníkov a pri tom sami rásť. Dnešný deň je pre mňa symbolom akceptácie našej pedagogickej a vedeckej činnosti autoritami v našich odboroch. Zároveň je to aj záväzok, ktorý cítim voči odboru, univerzite i študentom,“ potvrdil v mene všetkých doc. Pilárik.
Ako ďalej povedal, verí, že neustrnú, že sa neuspokoja s „trojpísmenkovým stavom“. Práve naopak, dnešný deň je podľa jeho slov novým odrazovým mostíkom k tomu, aby vzdelávanie i vedu vo svojich odboroch rozvíjali v súlade s domácimi i zahraničnými trendmi a ukázali verejnosti, že pri slovku „docent“ nejde o prázdny titul. Že je za ním kus dobre odvedenej práce a perspektíva ďalšieho rozvoja. „Verím, že tieto záväzky nesklameme a budeme aj naďalej dôveryhodnými reprezentantmi našej alma mater,“ dodal doc. Pilárik.
Text a foto: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo