L3-banner-media

Vedecká rada UKF v Nitre zasadala

28. novembra 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre s nasledovným programom:
1. Inauguračné konania:
 • Dr. habil PaedDr. Kristián Benyovszky, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry
 • doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny
 • doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., v odbore habilitačného a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny
2. Správa o vzdelávacej činnosti na UKF v Nitre v akademickom roku 2018/2019
3. Schvaľovanie návrhov kandidátov UKF v Nitre na nových členov komisií VEGA v 8. funkčnom období
4. Rôzne
Zasadnutie otvoril a viedol rektor a predseda Vedeckej rady prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.
Vedecká rada schválila návrhy na vymenovanie za profesora a poverila predsedu VR UKF predložiť uvedené návrhy ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR:
 • Dr. habil PaedDr. Kristiána Benyovszkého, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania cudzie jazyky a kultúry
 • doc. RNDr. Zuzany Krumpálovej, PhD., v odbore habilitačného a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny
 • doc. RNDr. Jaromíra Kolejku, CSc., v odbore habilitačného a inauguračného konania ochrana a využívanie krajiny
Vedecká rada prerokovala:
 • Správu o vzdelávacej činnosti na UKF v Nitre v akademickom roku 2018/2019
Vedecká rada schválila návrhy na nových členov do komisií VEGA v 8. funkčnom období:
Komisia VEGA 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje)
 • prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., FPV UKF
Komisia VEGA 4 pre biologické vedy
 • doc. RNDr. František Strejček, PhD., FPV UKF
Komisia VEGA 7 pre strojárstvo a príbuzné odbory informačných a komunikačných technológií a materiálové inžinierstvo
 • doc. RNDr. Anton Trník, PhD., FPV UKF
Komisia VEGA 8 pre pôdohospodárske, veterinárske a drevárske vedy
 • prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., FPV UKF
Komisia VEGA 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia)
 • doc. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD., FF UKF
 • prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD., FF UKF
 • prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc., FF UKF
 • doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., FF UKF
 • prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., FF UKF
Komisia VEGA 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe)
 • prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD., FSVaZ UKF
 • doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD., FF UKF
 • doc. PaedDr. Lívia Fenyvesiová, PhD., PF UKF
 • doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., PF UKF
Komisia VEGA 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu
 • prof. PhDr. Miloš Zelenka, DrSc., FSŠ UKF
 • doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD., FF UKF
 • prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc., FF UKF
Komisia VEGA 13 pre ekonomické a právne vedy
 • prof. RNDr. Michal Munk, PhD., FPV UKF
V bode Rôzne predseda Vedeckej rady prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., informoval členov Vedeckej rady o termíne najbližšieho zasadnutia VR UKF v roku 2020:
 • 14. máj 2020
Text: prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť
Fotogaléria: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo