L3-banner-media

Dynamická doba ukazuje potrebu koučingu

Koučing a koučovací prístup – to bol námet posledného workshopu, ktorý pripravilo Poradenské a servisné centrum UKF v Nitre (PSC) v roku 2019. Vznikol v spolupráci so Slovenskou asociáciou koučov, ktorá sa snaží ako profesné združenie oboznámiť s touto témou študentov vysokých škôl na celom Slovensku. Keďže koučing úzko súvisí s predmetom kariérové poradenstvo, ktorý navštevujú študenti učiteľstva akademických predmetov – psychológia v kombinácii, workshopu sa zúčastnili práve oni.
Koučing si vyžaduje veľa času a úsilia
Avšak téma koučingu sa dotýka každého z nás – je to totiž jedna z metód, ktorá podporuje osobnostný rozvoj človeka. „Koučing napomáha tomu, aby si človek vedel v živote položiť správne otázky a na základe nájdenia odpovedí vedel identifikovať adekvátne riešenie problémov zodpovedajúce jeho individuálnym možnostiam a schopnostiam,“ vysvetľuje Mgr. Ľubica Lachká z Poradenského a servisného centra UKF výber tematiky utorkového stretnutia. „Samozrejme, nie je to také jednoduché, ako sa zdá na prvý pohľad. Zvládnutie koučingu v praxi si vyžaduje veľa času a úsilia. Preto sa vytvárajú pozície profesionálnych koučov, ktorých oslovujú väčšinou firmy alebo ostatné inštitúcie s cieľom skvalitniť manažment ľudských zdrojov.“
koučing
Práve takýmto profesionálnym koučom je aj Peter Jászberényi, ktorý workshop viedol. Ako nám povedal, cieľom bolo v rámci daného časového rozsahu čo najviac priblížiť študentom koučing/koučovanie, jeho princípy, postupy a súvisiace kompetencie, ako aj jeho pozíciu v oblasti psychologických, poradenských a vzdelávacích profesií. Keďže raz zažiť je viac ako trikrát počuť či vidieť, mali študenti okrem získania znalostí aj možnosť v rámci praktických cvičení otestovať si napríklad kladenie koučovacích otázok a tiež „ochutnať koučing na vlastnej koži“.
Koučing nie je terapia
Hneď na prvý pohľad je zrejmé, že koučovanie má veľa prienikov so psychológiou. „Napríklad väčšina koučovacích škôl má blízko, respektíve vychádza z niektorého zo psychologických smerov a používajú sa aj niektoré rovnaké metódy a techniky, povedzme vizualizácia,“ hovorí P. Jászberényi. „Hlavný rozdiel spočíva v silnej orientácii koučingu na riešenie (vs. orientácii na problém a jeho príčiny) v presvedčení, že každý človek v sebe dokáže nájsť pre neho najlepšie riešenia svojich životných situácií a v smerovaní koučovaného k plnej a výlučnej zodpovednosti za seba a svoj život. Riešenie človek nájde rozšírením svojho vnímania reality, napr. cez nové uhly pohľadu a zároveň uvedomením si vlastných zdrojov, ktoré môže na riešenie použiť. Ďalšou typickou charakteristikou kouča je, že (takmer) nikdy nedáva koučovanému rady. Koučing by tiež v žiadnom kontexte nemal byť vnímaný ako terapia.“
Psychológ verzus kouč
Psychológ aj profesionálny kouč musia absolvovať príslušné odborné vzdelanie a nadobudnúť požadované kompetencie. „Ak má odborník potrebné vzdelanie v oboch oblastiach, môže vykonávať obe profesie,“ pokračuje Peter Jászberényi. „Dôležité je, aby bol schopný v rámci každej z nich dodržiavať ich princípy a postupy a nemiešal ich dohromady spôsobom, ktorý by tieto princípy porušoval. V takom prípade sa už nedá hovoriť o koučingu, ale skôr o využití niektorých prvkov koučovaciaho prístupu v rámci iných profesií. Takýto prístup môže byť užitočný aj v iných oblastiach – napr. v manažmente alebo v pedagogickej praxi, ak človek vie, čo robí a ako to má robiť.“
V regionálnom školstve sa posilňuje systém kariérového poradenstva
Podľa informácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nová právna úprava od 1. septembra 2019 priniesla inštitucionálne prerozdelenie výkonu kariérového poradenstva. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie budú zabezpečovať úlohy, ktoré doteraz vykonávali pedagogickí zamestnanci na školách. Zákon tiež vytvára priestor na skvalitnenie práce pedagógov venujúcich sa kariérovému poradenstvu tým, že v rámci svojho úväzku budú mať vyčlenených viac hodín na túto činnosť.
koučing2
Podľa P. Jászberényiho zámer posilniť odbornosť v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva reflektuje potreby doby s obrovskou a v histórii nebývalou dynamikou zmien, ktorá sa navyše stále zrýchľuje: „Pri implementácii je podľa mňa podstatné, aby sa to, čo funguje zachovalo a posilnilo a zmenilo sa to, čo nefunguje. Prínos centier si viem predstaviť napríklad v rozšírení osobnostnej diagnostiky a v posilňovaní odbornosti školských výchovných poradcov či pedagogických zamestnancov všeobecne. V rámci témy potrieb ´trhu práce´ vnímam ako dôležité, aby sa zohľadňovali aj potreby ľudí-zamestnancov a prispôsobovali sa im organizačná kultúra, pracovné podmienky, atď.“
Celostný prístup
Prostredie, v ktorom dnes žijeme, kladie na psychiku človeka vysoké nároky. „Príprava detí a mladých ľudí na život by preto mala byť už od začiatku zameraná celostne – na chápanie seba samého, ľudí okolo seba a následne celého spoločenského (prípadne ešte vyššieho) kontextu,“ vysvetľuje profesionálny kouč. „Oblasti nášho života, ktoré sa môžu na prvý pohľad javiť ako rôzne, sú spojenými nádobami, a preto môže byť napríklad ťažké dosiahnuť spokojnosť v práci bez spokojnosti v súkromnom živote. Pri koučovaní sa nezriedka stáva, že človek príde riešiť pracovné veci a v procese zistí, že to nedokáže, ak si najprv ´neuprace´ v sebe a svojom blízkom okolí. Určite by bolo prínosom čo najviac aplikovať celostný prístup k ľuďom aj v rámci pedagogického a kariérového poradenstva.“
PSC – Job kontakt v roku 2020
Aj v nadchádzajúcom letnom semestri sekcia Job kontakt Poradenského a servisného centra UKF pripravuje pre študentov pestrú ponuku workshopov na rôzne témy. Ako nás informovala Ľ. Lachká, zamerané budú napríklad na získanie vedomostí a informácií zo sveta podnikania, projektového manažmentu, uplatnenia sa na trhu práce, ale aj zlepšenia komunikačných zručností a podobne. Spoločným menovateľom stretnutí je aj bude, že ich vždy lektorujú profesionáli z praxe s dlhodobými skúsenosťami v danej oblasti. „Ponuka je pestrá. Konkrétne termíny treba sledovať v kalendári UKF, ako aj na facebooku či instagrame UKF v Nitre. V prípade záujmu ma ktokoľvek môže kontaktovať aj priamo mailom. Bola by som veľmi rada, keby študenti prišli aj s vlastnými návrhmi na témy, ktoré ich zaujímajú, a ktoré by sme mohli do budúcnosti pripraviť,“ uzatvára koordinátorka.
Text a foto: Mgr. Jana Krajčovičová, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo