L3-banner-media

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda

Európske kultúrne cesty sú cenným nástrojom pre medzikultúrny dialóg na miestnej úrovni a prispievajú k sociálnej súdržnosti prostredníctvom rozvoja inšpiratívnych tém a realizáciou aktivít. Koncept kultúrnych ciest bol začatý Radou Európy už v roku 1987 s cieľom implementovať kľúčové kultúrne princípy Rady Európy: ľudské práva, kultúrnu demokraciu, kultúrnu rozmanitosť a identitu, dialóg, vzájomné výmeny a obohacovanie naprieč hranicami a storočiami.
Kultúrne cesty majú rôzne témy a rôzne zameranie. Jednou z nových kultúrnych ciest je aj Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa buduje aj v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2013. Prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., z Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda FF UKF v Nitre a RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre sa podieľajú na projekte „Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí“ programu Interreg SVK-CZ.
Velehrad
Začiatkom decembra sa vo významnom pútnickom mieste Velehrad uskutočnila záverečná konferencia projektu, kde okrem zástupcov riešiteľských inštitúcií vystúpila aj generálna riaditeľka sekcie Programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Katarína Mihaľová. Aj vďaka výsledkom tohto projektu je Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda vnímaná Európskym inštitútom kultúrnych trás ako prioritný projekt kultúrnej trasy v celom Podunajsku. Svedčí o tom aj fakt, že na konferencii vystúpili zástupcovia vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú slavistickému výskumu v sledovanej oblasti. Konkrétne odzneli príspevky kolegov zo Slovanského ústavu Českej akadémie vied, Staroslovanského inštitútu v Záhrebe, Cyrilo-metodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied, Inštitútu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, Maďarského národného múzea v Budapešti. Títo sa zúčastnili aj pracovného stretnutia vedeckého výboru Združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ktoré viedol prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.
Velehrad konferencia
V súčasnosti prebieha v súčinnosti s Klubom slovenských turistov značenie turistických chodníkov v okolí Nitry, Topoľčian a Zlatých Moraviec logom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Na území Slovenska a Moravy bolo v rokoch 2018 až 2019 označených okolo 700 km trás cyrilo-metodskej cesty, ktorá spája významné lokality s cyrilo-metodskou a veľkomoravskou tradíciou.
Text a foto: prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD.. FF – Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo