L3-banner-media

Rozvoj projektu Erasmus+ na UKF pokračuje

Na pozvanie prorektorky pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD., navštívila UKF riaditeľka Slovenskej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) Mgr. Irena Fonodová, ktorá prišla s kolegyňou Ing. Evou Bikárovou, PhD. Počas stretnutia s rektorom UKF prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., pani riaditeľka diskutovala o nevyhnutnej potrebe navýšenia študentských mobilít v rámci projektu Erasmus+ KA103 na UKF, nakoľko tento projekt je primárne orientovaný nielen na podporu pedagogických mobilít, ale najmä na podporu študentských mobilít a vysielanie študentov do zahraničia. Hlavným cieľom školských výmenných partnerstiev v rámci projektu Erasmus+ je posilniť európsky rozmer v účastníckych školách v záujme budovania zahraničnej spolupráce, ako aj schopnosti sa vyrovnať s novými výzvami. Organizovaním mobilitných aktivít pre študentov budú tieto partnerstvá tiež zdôrazňovať spoločné hodnoty slobody, začlenenia, tolerancie a nediskriminácie v zmysle, v akom boli vymedzené v Parížskej deklarácii z marca 2015.
erasmus seminár
Rektor UKF pani riaditeľku informoval o Stratégii internacionalizácie univerzity, ktorej hlavným cieľom v oblasti vysokoškolského vzdelávania je jeho poskytovanie v kvalite zodpovedajúcej medzinárodným štandardom, trvalé zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania, ktorej súčasťou bude permanentná obojstranná mobilita študentov a učiteľov, a zabezpečenie záujmu zahraničných študentov o štúdium na UKF.
V rámci internacionalizácie sú základným prostriedkom na podporu mobility medzinárodné akademické mobilitné programy. Univerzita bude podporovať rozširovanie miery zapojenia jednotlivých pracovísk univerzity a jej fakúlt do týchto programov. Od denných študentov v 3. stupni vysokoškolského štúdia sa bude očakávať absolvovanie aspoň jednej stáže na zahraničnom pracovisku. Snahou bude zjednodušenie a sprehľadnenie univerzitnej administratívy pre realizáciu akademických mobilít. Okrem zapojenia sa do mobilitných programov bude univerzita aktívne vyhľadávať vhodné stáže pre svojich študentov, a to aj v spolupráci s firmami, ktoré majú svoje pobočky v zahraničí.
erasmus seminár 2
Zdôraznil, že vhodným nástrojom finančnej podpory medzinárodných mobilít je práve program Erasmus+. Na podporu mobility študentov UKF rozšíri ponuku odborných predmetov prednášaných v cudzom jazyku v jednotlivých študijných programoch. UKF bude podporovať aj rozširovanie obojstrannej mobility pedagogických zamestnancov. Okrem zapájania hosťujúcich zahraničných odborníkov do pravidelných vzdelávacích aktivít bude UKF organizovať aj jednotlivé prednášky týchto odborníkov na vybrané témy určené pre širšiu akademickú komunitu.
Po stretnutí s rektorom UKF sa Mgr. Irena Fonodová stretla s univerzitnými a fakultnými koordinátormi programu Erasmus+ na UKF. V rámci pracovného stretnutia Ing. Eva Bikárová, PhD., predstavila základnú štruktúru novej výzvy v rámci programu Erasmus+ KA103 a Erasmus+ KA107.
Po stretnutí s Erasmus+ koordinátormi sa pani riaditeľka stretla na Erasmus+ seminári so študentmi Pedagogickej fakulty a Fakulty stredoeurópskych štúdií. V rámci semináru boli prediskutované možnosti a limity študentských mobilít.
Na záver pracovného stretnutia pani riaditeľka vyjadrila poďakovanie za pozvanie na UKF a vyjadrila potešenie ohľadom ďalšej spolupráce medzi SAAIC a UKF.
Text a foto v texte: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Fotogalérie: Ing. Jana Černáková, Lubo Balko, R – Oddelenie médií

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo