L3-banner-media

Na medzinárodnej konferencii v Ríme

Konferencia sa uskutočnila v decembri v talianskom Ríme. Prebehla pod organizačnou záštitou nezávislého občianskeho združenia SlovakEdu v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity a Inštitútom anglistiky a amerikanistiky Prešovskej univerzity. Konferenčné príspevky prezentujúcich z viacerých európskych krajín (Česká republika, Slovensko, Taliansko a Litva) reagovali na aktuálnu situáciu v oblasti výučby či štúdia jazyka a kultúry, ako aj na konkrétne výskumné metódy používané v týchto oblastiach, napr. Content and Language Integrated Learning (CLIL). Okrem iného kládli dôraz na význam a využitie znalostí o iných kultúrach, a to nielen v procese edukácie cudzieho jazyka, ale aj v prekladateľskej praxi či štúdiu literatúry, ako aj ďalších produktov kultúry. V tejto súvislosti došlo k prezentovaniu výsledkov výskumu Dominiky Hlavinovej Tekeliovej, ktorý sa zameral na topos Bratislavy vo filme Wilsonov, ako súčasť riešenia projektu APVV 17-0012 Literatúra a jej filmová podoba v stredoeurópskom kontexte. Príspevok Lenky Tkáč-Zabákovej bol venovaný jazyku českej žurnalistiky a jej politickým a kultúrnym súvislostiam.
konferencia v Ríme FSŠ  konferencia FSŠ rím  konferencia rím fsš
Súčasťou programu konferencie bola aj virtuálna sekcia, ako aj tzv. poster session. V nich boli predstavené rozmanité pohľady na mnohé ďalšie čiastkové otázky kultúry a jazyka, ako aj ich úloha vo vzdelávacom procese. Autori z celého sveta ponúkli prostredníctvom svojich odborných článkov rôznu perspektívu na aktuálne problémy v pedagogických a iných humanitných vedách, ktoré sa stali predmetom podnetnej diskusie nielen priamo na konferencii, ale aj po jej ukončení.
konferencia FSŠ Rím Konštantínov hrob
Počas krátkeho pobytu v Ríme sme navštívili aj hrob Konštantína Filozofa v Bazilike sv. Klimenta.
konferencia FSŠ Rím Santa Maria Maggiore
Interiér chrámu Santa Maria Maggiore, v ktorom pápež Hadrián II. v roku 868 uznal staroslovienčinu za štvrtý liturgický jazyk.
Text a foto: PhDr. Lenka Tkáč-Zabáková, PhD., FSŠ – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo