L3-banner-media

Nové akreditované študijné programy

Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných vied UKF ponúka nové akreditované študijné programy manažment vzdelávania a verejnej správy (Bc. a Mgr. denná a externá forma). UKF ich predstavuje ako jediná univerzita na Slovensku. Uvedené študijné programy ponúkajú záujemcom rozšírenú ponuku reálnych možností uplatnenia v praxi získaním kvalifikácií až z dvoch študijných odborov súčasne, ktoré sú v plnom súlade s aktuálne platným katalógom pracovných činností, Národnou sústavou povolaní v SR a ďalšou legislatívou. Hlavným odborom je učiteľstvo a pedagogické vedy (pôvodne andragogika), vedľajším odborom sú politické vedy (pôvodne verejná politika a verejná správa).
Záujemcom o uvedené študijné programy dávame do pozornosti (v prílohách) ich stručnú charakteristiku. Štúdium je určené absolventom stredných škôl, bakalárskych a magisterských študijných programov, súčasným a potenciálnym riaditeľom a vedúcim pedagogickým a odborným zamestnancom, ako aj zamestnancom verejnej správy (štátnej správy, samosprávy, verejnoprávnych inštitúcií).
Text: prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., PF – Katedra pedagogiky

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo