L3-banner-media

FSŠ vydáva nový vedecký časopis

V roku 2019 začal Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr FSŠ UKF vydávať nový recenzovaný vedecký časopis STREDOEURÓPSKE POHĽADY s podtitulom časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá. Nadväzuje na zborník Kultúra a súčasnosť, ktorý bol na pracovisku vydávaný v rokoch 2004 – 2018. Členmi redakčnej rady sú medzinárodne uznávané vedecké osobnosti zo Slovenska, Čiech, Poľska, Maďarska či Slovinska. Vzhľadom na stredoeurópsky rozmer časopisu v ňom budú publikované vedecké články vo všetkých stredoeurópskych jazykoch, ale aj v angličtine, čím nadobudne nielen stredoeurópsky, ale aj medzinárodný rozmer.
Súčasťou koncepčných zámerov redakcie bolo vytvorenie platformy pre publikovanie výskumu z oblasti histórie, jazyka, literatúry a kultúry strednej Európy, vrátane kultúry národnostných menšín. Časopis sleduje kontextové súvislosti a vzájomnú podmienenosť či odlišnosti vývinu jazyka a kultúr, kultúrne zákonitosti stredoeurópskeho areálu a etnických skupín v kontexte väčšinovej kultúry. Časopis Stredoeurópske pohľady svojím zacielením na literárnu, jazykovednú, kultúrnu a umenovednú oblasť poskytuje priestor pre publikovanie recenzovaných vedeckých štúdií i ďalších odborných textov a článkov prezentujúcich jednak tie osobitosti tvorby etník, ktoré sú dôležité z hľadiska jeho kultúrnej identifikácie a eliminovania etnickej diskriminácie, ale aj zložitý systém vzájomných vzťahov či inter- a multikultúrny aspekt prítomný v umeleckom diele. Prelínanie slovenských, českých, maďarských, poľských, židovských a iných tradícií, akcentovanie spoločného osudu či výskum viacjazyčnosti nadobúdajú v ostatných rokoch svoje pevné miesto v humanitných vedách, stávajú sa stimulom pre ich rozvoj. Z uvedeného dôvodu môžu publikované texty interpretáciou kontaktových javov, rozšírením umenovedného diskurzu o postnacionálny pohľad, prispieť k posilneniu vedomia, reinterpretácii spoločnej tradície a dejín, prekonávaním negatívnych auto- či heteroobrazov na podporu/revitalizáciu medzikultúrneho dialógu.
foto časopis
V roku 2019 vyšli prvé dve monotematické čísla časopisu. Prvé číslo bolo zamerané na významné osmičkové výročia v histórii Slovenska a národov strednej Európy. Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom priestore, ktorému sa pracovisko ÚSJK dlhodobo a systematicky venuje, sa stal predmetom druhého čísla časopisu. Prvý ročník časopisu nastolil zásadné tematické okruhy, ktoré budú východiskom aj pre ďalšie vydania, a to jazykový, literárny a kultúrny pohľad na areál strednej Európy, vrátane kultúry národnostných menšín.
Text: Mgr. Dominika Hlavinová Tekeliová, PhD. – šéfredaktorka, FSŠ – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo