L3-banner-media

Holokaust ako morálny a spoločenský problém

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sa 29. januára 2020 pod organizačnou záštitou Ústavu stredoeurópskych jazykov a kultúr konala na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF prednáška významného slovenského historika Dr. Ivana Kamenca (Historický ústav SAV v Bratislave) na tému Holokaust ako morálny a spoločenský problém. V rámci prednášky boli nastolené témy ako fenomén holokaustu v historiografii, v umeleckej tvorbe a vo vedomí slovenskej spoločnosti: „Holokaust je nielen témou historickou, ale aj morálnou; nie len to, čo bolo, ale aj to, čo je. Nemožno ho chápať len ako problém obetí, ale stále tu bol, je, aj bude problém spoločenský.“
holokaust prednaska
Jednou z oblastí reflektovania holokaustu v spoločnosti je aj neobyčajne citlivý problém právnej, politickej a morálnej zodpovednosti. Historik Ivan Kamenec priblížil aj mechanizmy antisemitskej politiky, jej slovenské špecifiká, iniciátorov, realizátorov i odporcov, no najmä tragický osud Židov. Vymedzil štyri špecifiká holokaustu na Slovensku. Za prvé zo špecifík považuje korene antisemitizmu, ktoré sa delia na nacionálny, náboženský, sociálny a hospodársky antisemitizmus. Za druhé špecifikum považuje riešenie židovskej otázky, ktoré sa nezdôvodňovalo kresťanským učením nikde inde v Európe len u nás. Tretím špecifikom boli výnimky pri vydávaní protižidovských noriem zakotvené v legislatíve, pričom nikde nebolo toľko výnimiek ako na Slovensku. Išlo napríklad o pracovné výnimky. Štvrté špecifikum je ocenenie Spravodlivý medzi národmi, ktoré sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Až 700 občanov Slovenskej republiky získalo toto ocenenie.
Téma prednášky, rovnako ako pútavé rozprávanie Ivana Kamenca, podnietila zúčastnených k plodnej diskusii. Tí sa zaujímali o aktuálnu problematiku narastajúcich fašistických nálad medzi mladými ľuďmi, o stále pretrvávajúci antisemitizmus na Slovensku, predsudky i stereotypy voči Židom.
holokaust prednaska kamenec
Text: Mgr. Sylvia Hrešková, FSŠ – doktorandské štúdium
Foto: Jana Micháliková, FSŠ – Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo