L3-banner-media

Projekt zlúčil navonok nezlúčiteľné

Univerzita Konštantína Filozofa, študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FF, zameraní na filologické vzdelanie, na jednej strane. Na strane druhej Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry a ich kreatívni študenti, ktorí študujú dizajn a architektúru. Dva rôzne pohľady na svet sa spojili na pôde YIT Slovakia, s. r. o., kde študenti po celosemestrálnej práci prezentovali projekty z oblasti modulárnej výstavby. Základným cieľom projektu LIVING 2050 bolo priniesť a identifikovať inovácie vo výstavbe a zariaďovaní rezidenčných objektov pre rok 2050, zamyslieť sa nad tým, ako bude vyzerať život človeka v roku 2050, či bude pracovať doma alebo v kancelárii a aké požiadavky má spĺňať jeho pracovisko.
kaa living 2050
Projektu sa zúčastnilo 71 študentov a z toho 25 bolo z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre. Prezentácie na danú tému museli zodpovedať zadaniam a študenti neučiteľského jednoodborového študijného programu anglický jazyk v odbornej komunikácii ich pripravili a prezentovali v anglickom jazyku. Prezentácie boli vyhodnotené ako pripravené na veľmi vysokej úrovni, pričom silnými stránkami našich študentov je najmä ich výborný jazykový prejav v anglickom jazyku a zručnosť v danom časovom limite efektívne prezentovať zásadné aspekty projektu. Našich študentov osobitne ocenil aj riaditeľ rezidenčných projektov Ing. Peter Dovala.
Študentské tímy sa zaoberali problematikou zmenšovania sa rezidenčných priestorov, vývojom pracovných príležitostí, prácou z domu (home office). Tímy pracovali aj na prieskumoch a identifikácii cieľovej skupiny, kde uskutočňovali dotazníkové prieskumy alebo hĺbkové interview. Študenti svoje výstupy prezentovali v januári 2020 na pôde YIT, kde okrem prezentácií prebiehal neformálny networking s manažérmi firiem a študentmi ostatných univerzít.
Študenti na základe prezentácií dostali ponuku platenej pracovnej stáže v spoločnosti YIT Slovakia, s. r. o. Spolupráca medzi zúčastnenými partnerskými subjektmi bude pokračovať, aktuálne je v štádiu prípravy a dolaďovania ďalších krokov.
Text: Ing. Veronika Nekolová, PhD. – CEO business management TalentWay, prof. PhDr. Gabriela Miššíková, PhD., – garant neučiteľských programov anglického jazyka, vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UKF
Foto: TalentWay

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo