L3-banner-media

DOD UKF: Kontakt face to face je nenahraditeľný

Bohatý program všetkých piatich fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa prilákal na pôdu stovky mladých ľudí. Potenciálni budúci študenti našej školy 13. februára – počas celouniverzitného Dňa otvorených dverí UKF 2020 – absolvovali prezentácie študijných programov jednotlivých fakúlt, prehliadky ich učební, prednáškových miestností, laboratórií, technologických, knižničných i výstavných priestorov.
Pomohli im pri rozhodovaní
Pracoviská a katedry všetkých piatich fakúlt UKF ponúkli podujatia zamerané už na konkrétnejšie činnosti a zážitkové aktivity, ktoré mohli uchádzačom pomôcť pri ich rozhodovaní. Trochu jednoduchšie to mali tí, čo už presne vedia, čo chcú študovať, akým smerom sa uberať na ceste za svojou budúcou profesiou.
Jednými z nich boli aj študentky gymnázia v Šuranoch Tatiana Kišová a Dominika Trubinská. O DOD UKF 2020 sa dozvedeli z plagátu v ich škole, s jeho reálnou ponukou priamo na pôde univerzity boli spokojné.
„Pozrela som si tu hlavne dejepis a občiansku náuku, mám ich ako maturitné predmety, tie by som chcela študovať i ďalej. Ešte som rozmýšľala aj nad slovenčinou. Rada by som pokračovala na UKF, nemusela by som bývať na internáte, do školy by som denne dochádzala domov, do Lipovej pri Nových Zámkoch,“ povedala maturantka Tatiana.
Jej kamarátka z tej iste obce a spolužiačka na gymnáziu Dominika Trubinská sa takisto zaujímala o štúdium občianskej náuky a dejepisu, ale zaujala ju aj psychológia a cestovný ruch. „Rada by som študovala asi dva posledne menované odbory. Osobne by ma veľmi bavili, ale vidím v nich aj dobrú možnosť uplatnenia sa v praxi. Práca v týchto oblastiach by ma napĺňala,“ zamyslela sa Dominika.
dod 1
Potreba hmatateľnejšie uchopiť ponuku štúdia
Prorektorka pre vzdelávanie UKF prof. Jana Duchovičová, PhD., priznala, že hoci žijeme v dobe internetu a sociálnych sietí, ktoré mladí ľudia pre svoju informovanosť využívajú azda najviac, živý kontakt „face to face“ je stále nenahraditeľný.
„V tomto akademickom roku sme sa zúčastnili obrovského počtu veľtrhov na Slovensku i v zahraničí. Ich cieľom je vytvoriť si prvotný kontakt s potenciálnymi uchádzačmi, pretože sociálne siete sú presýtené množstvom informácií a u uchádzačov vzniká potreba nejako hmatateľnejšie uchopiť ponuku štúdia, pozrieť si priestory školy, študijné programy a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí ich v budúcnosti môžu učiť. Prvý dojem priamo z univerzitnej pôdy preto môže byť silným motívom konkrétnej voľby vysokej školy,“ hovorí prof. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.
„Dni otvorených dverí sme po prvýkrát v tomto akademickom roku organizovali aj v jesennom termíne, kedy si jednotlivé fakulty podľa svojho záujmu a orientácie študijných programov vybrali vhodný dátum. Počas celouniverzitného DOD UKF všetky fakulty otvorili svoje priestory, učebne, laboratóriá, aby uchádzačom ukázali reálne možnosti a podmienky vzdelávania na našej univerzite.“
Podľa slov prof. Duchovičovej je z roka na rok stále viac vidieť, že študenti majú záujem nielen o podrobné informácie, ale aj o zážitok. Jednotlivé pracoviská fakúlt si preto pripravili zážitkové aktivity vo vzťahu k vzdelávaniu. Program DOD UKF 2020 bol teda skutočne bohatý, ponúkol workshopy, prezentácie, tvorivé dielne, náučné exkurzie, interaktívne ukážky a ďalšie podujatia, v rámci ktorých mohli uchádzači aktívne participovať či komunikovať so študentmi alebo pedagógmi.
„Práve toto je to, čo uchádzači hľadajú, pretože len prečítať si informácie je dnes samozrejmosť. Preto ma teší, že tieto zážitkové aktivity uchádzačov oslovujú, čo je badateľné aj v uspokojivej návštevnosti v hlavnej budove, ale aj v ďalších objektoch našej univerzity.“
Pribudli nové študijné programy
Čo sa týka študijných programov fakúlt UKF, ponuka sa podľa prorektorky mierne rozširuje. „Pribudli niektoré študijné programy, ktoré predtým neboli akreditované napríklad na magisterskom stupni, boli len bakalárske. Tým, že sa rozvíja pracovisko, rozvíja sa personálna základňa a základňa garantov, rozširujú sa aj študijné programy na magisterskom stupni. Fakultám pribudli tiež nové študijné programy, niektoré z nich sú vyslovene orientované na prax, napríklad manažment verejnej správy oslovuje riaditeľov materských či základných škôl, ktorí si potrebujú doplniť odborné vzdelanie,“ pokračuje prof. Duchovičová. „Veľmi zaujímavá pre kolegov z praxe je ponuka magisterského študijného programu špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia a poradenstvo, s ktorým sme sa stali konkurencieschopnými s univerzitami v Bratislave a jej akýmsi monopolom v oblasti špeciálnej pedagogiky. Rozšírila sa ponuka o programy, ktoré sú konverzné, napríklad aplikovaná informatika, ale aj o medziodborové štúdium, ktoré ponúka Filozofická fakulta.“
dod 2
Sme dobrí, a nielen v regióne
Prorektorka pre vzdelávanie nepochybuje o tom, že správny výber školy a študijného programu je nesmierne dôležitý. Uchádzačom odporúča pozrieť si ponuku našej univerzity, jej jednotlivých fakúlt, prípadne aj ponuku iných vysokých škôl a zamerať sa pritom aj na to, aká je kvalita ponúkaných študijných programov.
„Myslím si, že mladí ľudia to vedia posúdiť a vedia sa zorientovať. Vieme, že dnes samotná spoločnosť istým spôsobom dokáže zhodnotiť, na ktorú vysokú školu je vhodné sa zapísať, s diplomom ktorej školy má absolvent zaručený dobrý štart do profesijného života. My sa veľmi tešíme, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre má aktuálne veľmi dobré meno, lebo poskytuje mimoriadne kvalitné vzdelávanie v oblasti pedagogických profesií. Nie sme v tomto zmysle slova len regionálny, lebo čo sa týka kvality učiteľov, máme veľmi dobré renomé aj v jednotlivých regiónoch Slovenska i v zahraničí.“
Ako prorektorka doplnila, toto dobré meno sa snažíme využívať a oslovovať s ponukou pre takto orientované študijné programy uchádzačov zo všetkých regiónov Slovenska. „Vidíme to aj na spätnej väzbe z materských, základných či stredných škôl, na ktoré posielame našich študentov na prax. Odozva je veľmi pozitívna, čo nás veľmi teší a my sa snažíme práve na tejto spolupráci ďalej stavať. Samozrejme, rozvíjame spoluprácu aj s ďalšími partnermi, zamestnávateľmi, firmami, kde využívame ich možnosti na umiestňovanie našich študentov na odbornú prax alebo odborné stáže. A zase je to pre nás veľmi dobrá spätná väzba.“
Pre koho sme atraktívni?
Prof. Jana Duchovičová je presvedčená o tom, že univerzita „žije“ v konkrétnom regióne a ten región, priestor, ju eviduje. A preto si myslí, že rodičia aj mladí ľudia dokážu porovnávať kvalitu a možnosti uplatnenia. Je potrebné dobre si pozrieť ponuku a zvážiť možnosti, ktoré študentom konkrétna vysoká škola ponúka.
„Pevne verím, že sa uchádzači rozhodnú správne a vyberú si dobre, že študijný program, ktorý si zvolia, bude pre nich obohacujúci a poskytne im dobrý štart do života. To, o čo nám ide, je, aby nám naši mladí ľudia zostali na Slovensku, lebo rovnakú kvalitu, akú ponúkajú mnohé dnes tak „módne“ české vysoké školy, ponúkajú aj domáce slovenské vysoké školy, len je to akýsi trend posúvania sa smerom na západ,“ konštatuje prorektorka.
dod 3
Naša univerzita je v tomto zmysle slova podľa nej atraktívna pre východné Slovensko, Ukrajinu a ďalšie východné krajiny, ale naši študenti si často myslia, že atraktívnejšie sú pre nich niektoré vysoké školy v Čechách. Mnohí sa však na magisterské štúdium vrátia z Čiech na Slovensko.
„Budeme preto veľmi radi, keď ponuka našej univerzity, kompatibilná s ponukou českých vysokých škôl, dokáže osloviť a pritiahnuť našich mladých ľudí,“ dodala prorektorka prof. Jana Duchovičová.
Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: Lubo Balko, Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií, Mgr. Peter Horváth, FF – Dekanát

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo