L3-banner-media

Pokyny k predčasnému odubytovaniu študentov

Všeobecné pokyny:
 1. Osobám so zdravotnými problémami respiračného charakteru, zvýšenej teploty a pod., alebo sa vrátili z oblasti, kde bol výskyt prípadov ochorenia COVID-19, alebo ak boli v kontakte s osobami, u ktorých je riziko, že boli nakazené týmto ochorením, alebo sú nakazené, je zakázané vstupovať do budov ŠD UKF v Nitre.
 2. Z dôvodu overenia zdravotného stavu bude všetkým osobám, ktoré budú vstupovať do ŠD meraná telesná teplota.
 3. Vstup do budov ŠD je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest. Zároveň je odporúčané používanie rukavíc.
 4. V prípade, že sa študent osobne nemôže dostaviť k odubytovaniu, môže študenta odubytovať iná osoba na základe písomného splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom ubytovaného študenta. Vzor plnomocenstva tvorí prílohu č. 2 týchto pokynov.
 5. Z dôvodu zákazu návštev bude vstup do budov ŠD umožnený len ubytovaným študentom, resp. písomne splnomocnením osobám.
 6. Vstupy do budov ŠD budú regulované tak, aby boli rešpektované všetky pravidlá pre zabezpečenie predchádzania šírenia nového koronavírusu a choroby COVID-19. Študenti sú povinní počas čakania pred budovami ŠD dodržiavať všetky pravidlá pre zabezpečenie predchádzania šírenia nového koronavírusu a choroby COVID-19 (prekrytie tváre, odstup minimálne 2 metre).
 7. Vyzývame všetkých ubytovaných študentov k spolupráci, aby sa vzájomne skontaktovali so svojimi spolubývajúcimi na izbe a prišli sa odubytovať v určenom termíne podľa harmonogramu odubytovania.
 8. Tieto pokyny platia pre všetkých ubytovaných študentov slovenskej štátnej príslušnosti okrem študentov ubytovaných na základe výnimky riaditeľa ŠD UKF.
 9. Tieto pokyny neplatia pre zahraničných študentov, ktorí budú riešení osobitne.
 
Pokyny pre odubytovanie:
 1. Proces odubytovania bude prebiehať počas pracovných dní od 15. 4. 2020 do 24. 4. 2020 od 8.00 h do 14.00 h podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto pokynov.
 2. V prípade, že sa študent nemôže dostaviť na odubytovanie v stanovenom termíne, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu . Náhradný termín odubytovania bude určený do 17. 4. 2020.
 3. Proces odubytovania bude prebiehať na vrátniciach jednotlivých študentských domovov, konkrétne:
  • ŠD Zobor (Dražovská) – ubytovaní v ŠD Zobor v bloku A a v bloku B
  • ŠD Zobor (Hospodárska) – ubytovaní v ŠD Zobor v bloku H
  • ŠD Nitra (Slančíkovej) – ubytovaní v ŠD Nitra
 4. Pri odubytovaní si študent zoberie všetky osobné veci z izby, odovzdá kľúče, ubytovací preukaz, zapožičanú posteľnú bielizeň a bezodkladne opustí budovu.
 5. Študent nebude upratovať izbu.
 6. Študent je povinný si priniesť vlastné pero.
 7. Odporúčame študentom, aby sa v jednom čase zdržovala na izbe len jedna osoba (ostatní počkajú na chodbe). Z toho dôvodu vás žiadame o vzájomnú ohľaduplnosť.
 
Platobné podmienky:
 1. Predčasné ukončenie zmluvy a odubytovanie bude umožnené len študentom, ktorí majú minimálne dva pracovné dni pred termínom odubytovania vyrovnané všetky záväzky voči ŠD (zaplatené všetky poplatky za ubytovanie vrátane pokút).
 2. Vyrovnanie záväzkov je študent povinný si skontrolovať najneskôr deň pred termínom odubytovania vo svojom osobnom profile v UIS (eAgenda – Prehľad platieb za ubytovanie). V prípade, že má študent evidované v UIS nedoplatky, hoci úhradu vykonal, je povinný predložiť pri odubytovaní doklad o ich zaplatení.
 3. V prípade, že má študent nedoplatok na ubytovaní a nedoplatok na pokutách, uhradí nedoplatky prostredníctvom dvoch samostatných bezhotovostných prevodov – jeden za neuhradené ubytovacie poplatky a druhý za neuhradené pokuty.
 4. Neuhradené pokuty študent uhradí na bežný účet ŠD UKF – SK44 8180 0000 0070 0027 6471.
  Do poznámky pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko a slovo pokuta (napr. „Ján Kováč pokuta“).
 5. Študentom, ktorí ukončia ubytovanie v zmysle vyššie uvedeného a už uhradili ubytovacie poplatky za mesiac apríl, prípadne ďalšie mesiace, budú tieto preplatky vrátené najneskôr do 30 dní od predčasného ukončenia ubytovania. Preplatky sa budú poukazovať priebežne na číslo účtu, z ktorého bola poukázaná posledná platba.
 6. Študenti, ktorí neukončia ubytovanie v mesiaci apríl a neodubytujú sa zo študentského domova, budú o výške ubytovacieho poplatku za mesiac máj informovaní do 24. 4. 2020.
 
Odubytovanie prostredníctvom pošty
 1. Od 23. 4. 2020 umožníme ubytovaným študentom odubytovanie prostredníctvom pošty pri splnení nasledovných podmienok:
  a) študent má odnesené z izby všetky osobné veci,
  b) študent má vyrovnané všetky záväzky voči ŠD (zaplatené všetky poplatky za ubytovanie vrátane pokút),
  c) študent vrátil všetky vypožičané veci od ŠD UKF (napr. posteľnú bielizeň).
 2. V prípade, že študent splní podmienky podľa bodu 1, vyplní formulár „Odubytovanie prostredníctvom pošty“, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto pokynov.
 3. Vlastnoručne podpísaný formulár spolu s ubytovacím preukazom a kľúčmi od izby (ŠD Nitra), resp. bunky (ŠD Zobor), vloží do vhodnej obálky (odporúčame bublinkovú alebo kartónovú obálku) a zašle výhradne len štandardnou doporučenou zásielkou na adresu Ubytovacie centrum UKF, ŠD Zobor, Dražovská 2, 949 01 Nitra. Z dôvodu obmedzenia činnosti Slovenskej pošty je zakázané posielať zásielku inou formou, ako napr. na doručenku, do vlastných rúk, s poistením a podobne.
 4. Za nedoručenie zásielky nenesú Študentské domovy zodpovednosť.
 5. Študent bude odubytovaný dňom doručenia poštovej zásielky, ktorá bude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 3.
 
Záverečné ustanovenia:
 1. Z dôvodu mimoriadnej situácie vyzývame všetkých študentov na dôkladné dodržanie vyššie uvedených pokynov k predčasnému ukončeniu ubytovania.
 2. Všetky výnimky k týmto pokynom a harmonogramu schvaľuje riaditeľ ŠD UKF.
 3. Presťahovanie aktuálne ubytovaných študentov je v kompetencii riaditeľa ŠD UKF.
 
Mgr. Peter Hrobár – riaditeľ ŠD UKF v Nitre
V Nitre 8. apríla 2020
 
Aktualizované: 13. 4. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove