L3-banner-media

Úspešný projekt základného výskumu

Projekt Vega Ikonizácia utrpenia a jeho zmyslu v slovesnom, umeleckom a kultúrnom obraze I zodpovednej riešiteľky Mgr. Mariany Čechovej, PhD., pracovníčky Oddelenia semiotických štúdií Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF (zástupca zodpovednej riešiteľky: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc., riešitelia: doc. PhDr. Mária Hricková, PhD., Mgr. Simona Klimková, PhD., doc. PhDr. Adriana Kicková, PhD., Mgr. Martin Boszorád, PhD., a Mgr. Nikola Danišová, PhD., všetko pracovníci FF UKF) bol pri tohtoročnom záverečnom posudzovaní dosiahnutých výsledkov zaradený medzi 3 najexcelentnejšie zvládnuté projekty slovenských univerzít. Podľa uznesenia príslušnej komisie Vega budú tieto projekty ako vzorové zverejnené na webstránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Zbornik č.1
V zdôvodnení uvedeného ocenenia sa vyzdvihuje, že projekt dr. Čechovej medzinárodne etabluje ňou iniciovanú literárnovednú/umenovednú subdisciplínu arcitextuálna tematológia, ako aj v rámci projektu uskutočnené, inovatívne poňaté interkontinentálne sympózium „Iconization of suffering and its meaning in verbal, artistic and a cultural frame (Intersemiotic, interdisciplinary and intercultural examination)“, publikovanie výskumných výsledkov riešiteľov projektu v monotematických (téme projektu venovaných) databázovaných periodikách, vydanie monografie Mariany Čechovej Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu) v najprestížnejšom slovenskom vydavateľstve vedeckej literatúry VEDA a jej recenzovanej vedeckej monografie Andersencia v zahraničnom vydavateľstve.
Kniha č.2  Kniha č.3
Text a foto: Mgr. Nikola Danišová, PhD., FF – Ústav literárnej a umeleckej komunikácie

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo