L3-banner-media

Úspešná žiadosť Erasmus+ KA107

V rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov/Mobilitné projekty vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, projekt číslo 2020-1-SK01-KA107-078059, ktorý podala UKF zastúpená jej rektorom prof. RNDr. Liborom Vozárom, CSc., bol UKF pridelený grant vo výške 474 842 eur.
Alokovanou výškou grantu a počtom vysúťažených krajín (19 – Albánsko, Argentína, Bhután, Čile, Čína, Egypt, Ghana, Gruzínsko, India, Irán, Izrael, Kanada, Kuba, Mexiko, Mongolsko, Ruská Federácia, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan) sa stal najúspešnejším projektom Erasmus+ KA107 v histórii UKF a v tomto akademickom roku aj najúspešnejším projektom spomedzi podaných projektov tohto typu na Slovensku.
Prihláška projektu bola vytvorená pod vedením prorektorky pre medzinárodné vzťahy PhDr. Martiny Pavlíkovej, PhD., vo februári 2020 v širokej súčinnosti Oddelenia pre medzinárodné vzťahy s ďalšími funkcionármi a pedagógmi pôsobiacimi na UKF. V projekte žiadala UKF o granty pre krajiny, s ktorými konkrétni vedecko-pedagogickí pracovníci preukázali významnú medzinárodnú spoluprácu.
Dôkazom toho, že UKF spracovala prihlášku veľmi kvalitne, je nielen jej bodové, ale aj verbalizované hodnotenie: „Prihláška obsahuje vecný a podrobný popis jednotlivých kritérií, spravidla unikátny prístup k jednotlivým krajinám a partnerským inštitúciám, ako aj pedantnému nastaveniu projektového riadenia a opatrení k úspešnému priebehu mobilít. Práve kritériá relevantnosti stratégie a podrobného popisu plánovanej spolupráce nazbierali prihláške a jednotlivým krajinám najväčší počet bodov, žiadateľ vo väčšine prípadov veľmi vhodne popísal reálie doterajšieho vývoja jednotlivých partnerstiev a vhodne zakomponoval odborné opodstatnenie a dosiahnuté výsledky."
Bodovo najvyššie ohodnotenú medzinárodnú spoluprácu (nad 90 %) v rámci schválených krajín mali: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., prof. ThDr. PaedDr. Roman Králik, ThD., prof. Mgr. Katarína Fichnová, PhD., prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc., prof. RNDr. František Petrovič, PhD., prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc., doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., doc. RNDr. Zuzana Krumpálová, PhD., doc. RNDr. Peter Mederly, PhD., Dr. habil. Mgr. Ildiko Vančo, PhD., RNDr. Lucia Petríkovičová, PhD.
mapa KA107
V rámci získaného projektu budú finančne podporené nasledovné typy mobilít:
  • študentská mobilita za účelom štúdia (student mobility for studies)
  • študentská mobilita za účelom stáže (student mobility for traineeships)
  • zamestnanecká mobilita za účelom výučby (staff mobility for teaching)
  • zamestnanecká mobilita za účelom školenia (staff mobility for training)
Medzinárodné mobility v rámci schválených partnerských krajín budú realizované s dôrazom na incoming mobility študentov a zamestnancov. Týmito aktivitami bude významne posilnená internacionalizácia Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a rozšírené jej medzinárodné renomé.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tomto výnimočnom úspechu UKF.
Text: PhDr. Martina Pavlíková, PhD. – prorektorka pre medzinárodné vzťahy
 
Uverejnené: 3. 6. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove            promenada logo color