L3-banner-media

Nezaháľajú ani napriek stále platným opatreniam

Doktorandky z Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty UKF Mgr. Natália Kováčová a Mgr. Monika Czaková sa zúčastnili so svojím príspevkom na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii Scientia Movens 2020. Vzhľadom na stále platné opatrenia pre pandémiu COVID-19 sa konferencia konala online na Fakulte tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Prahe pod záštitou dekanky doc. MUDr. Evy Kohlíkovej, CSc., a hlavného organizátora doc. PhDr. Jiří Suchého, PhD.
konferencia FTVS scientia
V siedmich sekciách (Športový tréning, Biomedicína, Spoločensko-vedná sekcia, Výskumné projekty, Anglická sekcia, Diplomové a bakalárske práce, Aplikované pohybové aktivity) prezentovalo svoje práce celkovo 41 študentov. Naše doktorandky pripravili svoje vystúpenie v akademickom prostredí UKF. Príspevok s názvom Share of Athletics Disciplines on the Avarage Sports Performance in the Decathlon with 8282 Point Value bol odprednášaný Mgr. Natáliou Kováčovou v anglickej a biomedicínskej sekcii, ktorú lektorovali prof. Ing. Václav Bunc, CSc., prof. MUDr. Jan Heller, CSc., a doc. PaedDr. Dagmara Pavlů, PhD.
Najlepšie príspevky budú publikované v zahraničnom časopise Česká kinantropológia. V spojených sekciách anglickej a biomedicínskej porota ocenila všetkých prezentujúcich.
konferencia kovacova  konferencia TV kovacova
Doktorandkám ďakujeme za medzinárodnú reprezentáciu.
Text a foto: doc. PaedDr. Jaroslav Broďáni, PhD., školiteľ doktorandiek, PF – Katedra telesnej výchovy a športu
 
Uverejnené: 7. 6. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo