L3-banner-media

Ocenenie študentov univerzity v rámci ŠDNU 2014

Dňa 20. novembra 2014 sa uskutočnilo ocenenie študentov UKF ako tradičná aktivita ŠDNU, kedy rektor univerzity prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., ocenil študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena UKF reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu a kultúry. Symbolicky sa tak udialo v týždni, kedy sme si pripomenuli Medzinárodný deň študentstva. Aktu ocenenia  sa zúčastnili prorektorka pre medzinárodné vzťahy prof. PhDr. Gabriela Miššíková, CSc., prorektor pre vzdelávanie PaedDr. Ladislav Baráth, PhD., a prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci PhDr. Miroslava Líšková, PhD.
 
Ocenení boli nasledujúci študenti:
 
Mgr. Magdaléna Barányiová - študentka 2. ročníka, doktorandského štúdia,  Neslovanské jazyky - hungarológia, Fakulta stredoeurópskych štúdií, za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti štúdia a vedy, za aktívnu účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách, za publikačnú činnosť v recenzovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií, v zahraničných  a v domácich recenzovaných časopisoch.
Bc. Paulína Haragová - študentka 1. ročníka, magisterského štúdia, Učiteľstvo hudobného umenia, Pedagogická fakulta, za dosiahnuté študijné výsledky a reprezentáciu UKF v Nitre na mnohých umeleckých a kultúrnych podujatiach doma i zahraničí ako boli Koncert v Radovljici v Slovinsku, koncert Peter Michalica predstavuje talenty Nitry, vernisáž Viliama Širokého v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, vernisáž AMFO Mlyny v Nitre.
Mgr. Pavol Hlavačka - študent 3. ročníka, doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta, za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena univerzity v zahraničí. Za úspechy na poste reprezentačného trénera boxu. Jeho zverenci, študenti UKF,  dosiahli významné miesta na ME mužov 2014  v Sofii.
PaedDr. Michal Hudec - študent 4. ročníka, doktorandského štúdia, Environmentalistika, Fakulta prírodných vied, za dosiahnuté vyborné výsledky v oblasti štúdia a vedy, za propagáciu univerzity počas zahraničnej študentskej mobility na Univerzite v Pécsi (program CEEPUS). Za vedecký príspevok v impaktovanom časopise Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (IF=0.727),  za prácu pri príprave konferencie doktorandov na FPV UKF v Nitre a za vedenie organizačného výboru konferencie.
Anna Kmecová - študentka 3. ročníka, bakalárskeho štúdia, Urgentná zdravotná starostlivosť, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, za manažovanie aktivít študentov na úrovni univerzity, za aktívnu účasť v Študentskom parlamente UKF v Nitre a v Študentskej rade vysokých škôl SR,  za aktívnu prácu v Slovenskom červenom kríži, za šírenie pozitívneho obrazu univerzity vo verejnosti.
Ing. Michal Miškeje - študent 4. ročníka, doktorandského štúdia, Aplikovaná biológia, Fakulta prírodných vied, za šírenie dobrého mena univerzity v zahraničí, za výsledky vedeckej práce a ich uverejnenie v zahraničnom karentovanom časopise Journal of Applied Animal Research s názvom The effect of diluent, temperature and age on turkey spermatozoa motility in vitro.
Bc. Stanislav Várady - študent 2. ročníka, magisterského štúdia, Marketingová komunikácia a reklama, Filozofická fakulta, za realizáciu projektu  Escalator, ktorý je určený pre záujemcov o oblasť médií,  študentov programov masmediálne štúdia a marketingová komunikácia a reklama. Na projekte participujú odborníci z oblasti marketingu, reklamy a médií a formou prednášok odovzdávajú svoje know-how. Ide o unikátnu myšlienku, ktorú sa darí napĺňať a získala si širokú základňu recipientov.
Mgr. Ivan Vasiľovský - študent 1. ročníka, doktorandského štúdia, Športová edukológia, Pedagogická fakulta, za manažovanie aktivít študentov na úrovni univerzity, za pôsobenie na poste predsedu Študentského parlamentu UKF v Nitre, za organizáciu podujatí pod záštitou študentského parlamentu a za šírenie pozitívneho obrazu univerzity vo verejnosti.
Po odovzdaní ocenenia nasledovala neformálna diskusia študentov s vedním univerzity, kde študenti prezentovali rôznorodé oblasti svojho odborného záujmu.
 
Miroslava Líšková, prorektorka pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci
 
Celú fotogalériu nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/UKFvNitre.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo