L3-banner-media

Kreatívni umelci a cestovný ruch

Katedra cestovného ruchu Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF od roku 2018 realizuje projekt VEGA s názvom Kreatívny cestovný ruch ako nový produkt cestovného ruchu na Slovensku. Za názvom sa skrýva moderná forma kultúrneho cestovného ruchu, pre ktorú je charakteristický rozvoj kreatívneho potenciálu návštevníkov v cestovnom ruchu, a to prostredníctvom aktívnej účasti na rôznych kreatívnych kurzoch i aktivitách, ktoré sú typické pre danú destináciu, ktorú navštívia. Kreatívna dovolenka má v praxi podobu zážitkového pobytu, pričom hlavný zážitok je založený na poznávaní nehmotných prvkov kultúrneho dedičstva, na učení sa novej zručnosti, spoznaní a pochopení postupu ako niečo kreatívne vytvoriť (obraz, sochu, predmet, jedlo atď.). Typickým príkladom je dovolenka na vidieku, kde v rámci pobytu absolvuje návštevník okrem typických rekreačných aktivít napr. kurz výroby keramiky v keramickej dielni, kurz šitia krivou ihlou, kurz fotografovania a pod., vždy pod dohľadom skúseného miestneho umelca či remeselníka. S kreatívnymi aktivitami v rámci cestovného ruchu sa môžeme stretnúť aj v pamäťových inštitúciách, ako sú múzeá, galérie, či v kultúrnych a osvetových centrách. Prínosom rozvoja kreatívneho cestovného ruchu je synergický efekt plynúci zo sieťovania aktérov sektoru kultúry so sektorom cestovného ruchu a budovanie dlhodobých partnerstiev.
workshop FSS
Na základe doterajších výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že Slovensko má obrovský a zatiaľ takmer nevyužitý potenciál pre rozvoj kreatívneho cestovného ruchu. Prebiehajúca koronakríza zasiahla rovnako intenzívne obidva sektory, ktoré zo dňa na deň stratili svojich návštevníkov a prognózy vývoja pandémie vo svete naznačujú, že ich návrat bude pomalý. Aj preto sa riešiteľský kolektív projektu podujal v danej situácii pomôcť a na pôde FSŠ UKF zorganizoval odborný workshop zameraný na prezentáciu modelu kreatívneho cestovného ruchu a sieťovanie kreatívnych umelcov i remeselníkov s aktérmi cestovného ruchu. Cieľovou skupinou boli samotní remeselníci a kreatívni umelci na jednej strane a aktéri cestovného ruchu na druhej strane. Pozvaní boli aj zástupcovia regionálnej samosprávy a ústredných štátnych orgánov za oblasť kultúry a cestovného ruchu. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia ÚĽUV, Trnavského samosprávneho kraja, mesta Nitra a oblastných organizácií cestovného ruchu pôsobiacich v Nitrianskom kraji.
workshop FSS2  workshop FSS3
V rámci workshopu riešitelia projektu vysvetlili prítomným vzájomné vzťahy a súvislosti medzi kultúrnym a kreatívnym priemyslom i cestovným ruchom, predstavili výskumný projekt, jeho ciele a výsledky. Následne sa program sústredil na praktické aspekty zapojenia remeselníkov a kreatívnych umelcov do cestovného ruchu a možnosti využitia digitálneho marketingu na zviditeľnenie ich ponuky smerom k aktérom cestovného ruchu aj smerom ku konečným spotrebiteľom. Záver worskhopu bol venovaný samotnému networkingu a spoločnému identifikovaniu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb pre rozvoj kreatívneho cestovného ruchu na Slovensku z pohľadu samotných aktérov.
Účastníci workshopu na konci podujatia prejavili úprimnú vďaku za možnosť zúčastniť sa ho a dozvedieť sa o nových možnostiach uplatnenia, ktoré práve v súčasnej dobe tak veľmi potrebujú.
Spolupráca medzi zúčastnenými aktérmi je už v ich rukách. Aktuálne máme od niektorých remeselníkov spätnú väzbu, že na základe informácií, ktoré sa dozvedeli na workshope, kontaktovali oblastné organizácie cestovného ruchu s cieľom nadviazať spoluprácu a aj oblastné organizácie začali rozmýšľať nad diverzifikáciou svojich doterajších destinačných produktov a zostavovať prvé kreatívne ladené programy i balíky služieb v destináciách, ktoré spravujú. Veríme, že týmto workshopom sa nám podarilo naštartovať záujem odbornej verejnosti o kreatívny cestovný ruch a zasiať semienko, z ktorého raz vyrastie silný strom v podobe etablovania Slovenska na medzinárodnom trhu kreatívneho cestovného ruchu.
workshop FSS4
Text: PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD. – zástupca vedúceho riešiteľa projektu, vedúca Katedry cestovného ruchu FSŠ
Foto: Ing. Norbert Beták, PhD., PaedDr. et RNDr. Ján Veselovský, PhD., PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo