L3-banner-media

Projekt prispieva k zvýšeniu kvality života seniorov prostredníctvom prehlbovania vedomostí, zručností a kompetencií

Dňa 14. januára 2015 sa uskutočnila záverečná verejná prezentácia výstupov projektu „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre“.
 
Význam, ciele projektu a ich splnenie
Koordinátorka projektu doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., v úvode stretnutia predstavila význam projektu, jeho ciele a ich splnenie. Za strategický cieľ si tvorcovia projektu určili prispieť k zvýšeniu kvality života seniorov prostredníctvom naplnenia ich potreby rozširovania a prehlbovania vedomostí, zručností a kompetencií s dôrazom na skvalitnenie vzdelávania, inovácie už existujúcich vzdelávacích programov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre a poskytnutie nových vzdelávacích programov podporujúcich aktívne starnutie prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.
V závere svojho vystúpenia doc. Verešová zosumarizovala merateľné výstupy projektu, za ktoré označila: 7 inovovaných vzdelávacích programov, k nim napísaných 5 učebných textov (k 2 boli učebné texty zaobstarané); 2 novovytvorené vzdelávacie programy a k nim vytvorené 2 učebné texty; nový systém hodnotenia kvality (implementácia vytvorených dotazníkov a hárkov do 9 vzdelávacích programov); publikácia „Indikátory kvality ďalšieho vzdelávania“; dátový súbor hodnotenia kvality v inovovaných a novovytvorených vzdelávacích programoch; výstupná analytická publikácia pilotného overenia kvality inovovaných a novovytvorených VP a systému kvality ďalšieho vzdelávania na U3V „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na univerzite tretieho veku“.
 
Inovované vzdelávacie programy
Inovované vzdelávacie programy na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre podrobnejšie predstavila koordinátorka projektu č. 2 PhDr. Dana Malá, PhD. Sú nimi Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Ľudové remeslá, Digitálna fotografia a kamera, Informačné technológie, Psychológia tretieho veku, Anglický jazyk pre začiatočníkov a Anglický jazyk pre mierne pokročilých. Ich výučba prebieha v 5 semestroch v 7 vzdelávacích blokoch, pričom každý vzdelávací blok je dotovaný 3 vyučovacími hodinami, spravidla v priestoroch gestorujúceho pracoviska, ktoré má potrebné priestorové a materiálne vybavenie a za podpory vydaných učebných textov.
 
Nové vzdelávacie programy
S témou Nové vzdelávacie programy: zdravotno-sociálne aspekty života seniorov vystúpila garantka projektu PhDr. Miroslava Líšková, PhD. Na tomto novom vzdelávacom programe sa podieľali aj Katedra ošetrovateľstva, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied a Ústav romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva.
Lektor ďalšieho vzdelávania doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc., predstavil ďalší nový vzdelávací program s názvom Drahé kamene a drahé kovy, ktorého garantkou je doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.
 
Systém kvality ďalšieho vzdelávania na U3V
V ďalšej časti stretnutia koordinátorka projektu doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD., prítomným predstavila systém kvality ďalšieho vzdelávania seniorov a nástroje jeho monitoringu.
O vyhodnotení pilotného overenia systému kvality ďalšieho vzdelávania na U3V informoval odborný pracovník projektu PhDr. Michal Čerešník, PhD. Priblížil trianguláciu pohľadov a hodnotení 7 indikátorov kvality z pohľadu účastníkov vzdelávania a z pohľadu lektorov ďalšieho vzdelávania.
 
V závere stretnutia doc. Verešová vyzvala na ďalšie aktivity smerujúce k šíreniu výstupov projektu, deklarovala udržateľnosť všetkých vzdelávacích programov U3V na báze ich ponuky pre seniorov a poďakovala všetkým riešiteľom, ktorí sa na projekte „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na Univerzite tretieho veku pri UKF v Nitre“ podieľali.
 
Podrobnejšie informácie o projekte uverejníme v univerzitnom časopise Náš čas.
  • Fotogaléria (pripravujeme)

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
fb ikona icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male logo nr24
logo NISYS noveRE logo Divadelná Nitra 2018radio plus logo