L3-banner-media

Podmienky prevádzky študentských domovov

Vážené študentky, vážení študenti,
začína sa akademický rok 2020/2021, ktorý prinesie do života na internátoch mnoho reštrikcií, ktorých počet sa môže zvyšovať, alebo, dúfajme, aj znižovať v závislosti od počtu osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 v Slovenskej republike, v Nitre a na našej univerzite. V celom akademickom roku 2020/2021 bude potrebné v súvislosti s pandémiou COVID-19 dôsledne rešpektovať a dodržiavať odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, vydané v súvislosti s organizáciou a podmienkami pedagogického procesu a prevádzky na vysokých školách a v študentských domovoch pre akademický rok 2020/2021, a ich aktualizácie, ako aj aktuálne protiepidemické opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Na základe týchto odporúčaní a opatrení, ako aj na základe Príkazu rektora č. 36/2020, budú v Študentských domovoch až do odvolania platiť tieto podmienky organizácie a prevádzky:
  1. Študentom je zakázané prijímať návštevy v objektoch ŠD.
   Výnimka pri nástupe na ubytovanie:
   Pri nástupe na ubytovanie spojeným s nasťahovaním osobných vecí do izby môže študenta na dobu nevyhnutnú sprevádzať jedna ďalšia osoba, ktorá sa zaregistruje na vrátnici ŠD.
  2. Študent je povinný nosiť rúško (alebo iným spôsobom prekryté dýchacie cesty) všade vo vnútorných priestoroch študentského domova okrem svojej ubytovacej bunky, resp. izby.
  3. Študent je povinný si pri príchode a odchode z priestorov študentského domova dezinfikovať ruky.
  4. Študentom je zakázané po 22. hodine zhromažďovať sa vo vnútorných priestoroch internátov, ako aj v areáli internátov.
  5. Študentom sa odporúča v priebehu akademického roka minimalizovanie cestovania z internátov (domov či na cestovanie).
  6. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19, alebo v prípade pozitívneho výsledku testu na COVID-19 je ubytovaný študent povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť zaslaním e-mailu na adresu a .
  7. Hosťovské ubytovanie bude realizované výhradne v hosťovských izbách a len na akademické účely (študenti UKF, zamestnanci UKF a hostia UKF). Hosťovské ubytovanie bude umožnené na maximálne 3 noci a za predpokladu, že sa daný študentský domov nebude nachádzať v červenej fáze. Hosťovské izby budú v oranžovej a červenej fáze primárne slúžiť na izoláciu študentov s podozrením na ochorenie, resp. s diagnostikovaným ochorením COVID-19.
Upozornenie: Nedodržanie týchto podmienok bude považované za závažné porušenie Domáceho poriadku ŠD UKF v Nitre a opakované porušenia môžu dospieť až k výpovedi ubytovacej zmluvy zo strany ubytovateľa.
 
Vážené študentky, vážení študenti,
v súčasnosti sa Študentské domovy UKF nachádzajú v zelenej fáze (nie je v izolácii žiaden študent s podozrením, resp. s diagnostikovaným COVID-19). V prípade, že budeme spoločne zodpovední, dokážeme udržať študentské domovy otvorené za takto nastavených podmienok. Avšak v prípade, že sa podmienky nebudú dodržiavať, budeme ich nútení výrazne sprísniť (napr. zákaz návštev medzi blokmi, zákaz návštev na izbách v rámci bloku a podobne).
Správajme sa zodpovedne, pretože ďalší vývoj situácie môžeme sami výrazne ovplyvniť.
Mgr. Peter Hrobár (riaditeľ Študentských domovov UKF)
V Nitre 26. 9. 2020

Kontaktné informácie

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra
tel: +421 37 6408 111
e-mail:
IČO: 00157716
DIČ: 2021246590
IČ DPH: SK 2021246590
 
E-schránka: ico://sk/00157716 
 
fb ikona  icon instagram

Mediálni partneri

logo nitraden web      logo dab
logo mlyny Nitricka logo web
logo centro male dnes24 cmyk
logo NISYS nove